Rapport lyfter frågan om LUSen-jour

FOU nu-rapport lyfter frågan om översyn av behov av och möjligheterna för biståndsbedömning under helgdagar för stöd i hemmet till äldre i samband med utskrivning från sjukhus.

I enlighet med lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården (LUS) har Region Stockholm och kommunerna i länet upprättat en överenskommelse kring ansvarsfördelning och arbetssätt vid utskrivning från sjukhus. Överenskommelsen innebär färre så kallade fristdagar för kommunerna. Målsättningen är bland annat en samordnad personcentrerad vård och omsorg där ingen ska behöva vara kvar på sjukhus när personen inte längre behöver det. Nordvästkommunernas biståndsenheter har tillsammans med FOU nu sett över om de behöver öka sin beredskap för att kunna fatta beslut om stöd till äldre personer som skrivs ut från sjukhus på helger/röda dagar. FOU nu har genomfört två möten i frågan under hösten 2019. Utifrån detta arbete har en rapport tagits fram.

Samordnare vid biståndsenheten i Järfälla kommun har varit sammankallande för detta arbete. Kommunerna har representerats av chefer för biståndsenheterna vid nordvästkommunerna, alternativt via representanter.

För mer information, kontakta Elisabeth Lauritzen, elisabeth.lauritzen@sll.se

Publicerad 2019-12-13

Senast ändrad 2020-09-23