Regionalt nätverk, demens/kognitiv sjukdom

Samverkan mellan äldre-FoU:er samt regionens centrumbildningar.

FOU nu har medverkat till att ett regionalt nätverket för kognitiv sjukdom/demens återskapats i länet. Nätverket är till för alla i länet som har uppdrag och intresse inom området demens, såväl lokalt och regionalt, inklusive samverkan med nationella aktörer. Nätverket träffas 1-2 ggr/termin.

Nätverket syftar till att:

  • Stärka och dra nytta av samverkan
  • Verka som ett forum för spridning av information och goda exempel
  • Lyfta frågor om demens/kognitiv sjukdom på regional nivå
  • Fungera som en länk till det regionala programområdet för äldres hälsa.

Medverkande i arbetsgruppen för nätverket är, förutom FOU nu, sammankallande för Kognitiva mottagningarnas nätverk i länet (är även sammankallande för detta nätverk), RPO (regionalt programområde)–äldre, APC (akademiskt primärvårdscentrum) samt Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum samt Svenskt demenscentrum.

Kontakt