Lokal samverkan vård–omsorg, geografisk samordning

Med grund i lokala förutsättningar och prioriteringar, stärks och stödjs samverkan mellan lokala aktörer.

FoU-arbetet utgår från samverkan med lokala aktörer, SLSO, Storsthlm och andra FoU:er för att utifrån lokala omständigheter och lokala prioriteringar stödja och lära från geografisk samverkan mellan exempelvis husläkarmottagningar, hemsjukvård, primärvårdsrehab, geriatrik, ASiH, psykiatri och kommunen.

Process

2023–2024

Utifrån vårt övergripande prioriterade område - Stöd till omställningen mot en God och Nära vård och omsorg – ger vi stöd till lokal samverkan på flera sätt. Stöd ges exempelvis till lokal samverkan utifrån geografisk samordning. Flera förfrågningar har kommit från våra kommuner och regionen och arbeten är i gång. Stödet ges utifrån på flera sätt utifrån FOU nu:s kompetens rörande samverkan, god nära vård samt kompetens i processledning:

  • Delregionalt: stöd för lokal utveckling genom erfarenhetsutbyte delregionalt, samarbete med KSA och GSA i nordvästkommunerna samt med regionen. Årliga erfarenhetskonferenser kring gemensamma frågor.
  • Stöd för lokal samverkan. Upprättande av lokala samverkansgrupper, gemensamma handlings-/aktivitets-/utvecklingsplaner, former för gemensam uppföljning mm. Görs genom att leda och dokumentera workshops för gemensam samling kring god och nära vård och omsorgsarbetet i den enskilda kommunen. Ex. nytt samverkansforum för psykiatri i Sundbyberg, lokalt avstamp för god och nära vård (Ekerö, Solna m.fl.), stöd till lokal samverkan demens.
  • Stöd i enskilda utvecklingsarbeten som den lokala samverkansgruppen prioriterat, om det är en fråga fler kommuner ser som angelägen att följa/lära av. Ex SIP (Järfälla, Solna, Sundbyberg), Förstärkt utskrivning (geriatriken tillsammans med andra initiativ/aktörer vid övergång från slutenvård till hemmet. FOU nu bidrar med stöd i uppföljning av FU samt faciliterar dialog mellan berörda parter).

Stöd till lokal samverkan ges även utifrån ett forskningsperspektiv tillsammans mellan FoU:er i länet med fokus på att utveckla ett processtöd för socialtjänst och primärvård som vill samskapa en sammanhållen vård och omsorg tillsammans med äldre personer. Läs mer om detta här: Processtöd för socialtjänst och primärvård för sammanhållen vård och omsorg tillsammans med äldre personer

2022

Under 2022 sökte vi synergier med SLSO och vände oss till de lokala samverkansstrukturerna för att på bästa sätt kunna vara ett stöd i processen och för att stärka den lokala samverkanskapaciteten, utifrån varje geografiskt samordningsområdes behov och förutsättningar. Fokus låg även på lärdomar för fortsatt effektiv samverkan mellan region (exempelvis husläkarmottagningar, geriatrik, rehab, ASiH, psykiatri) och kommun.

2020–2021

Under coronapandemins första skede fångade vi in hur den lokala samverkan mellan aktörerna såg ut, med vilka, om det byggde på befintliga strukturer eller om det var nya former som växt fram. Läs den sammanfattande presentationen här! (PDF)

Kontakt

För mer information, kontakta Emma Granström, emma.granstrom@regionstockholm.se, eller Elisabeth Lauritzen, elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se

Senast ändrad 2024-06-10