Vårt arbete

Vår målsättning är att bidra till ökad kvalitet och effektivitet inom vård och omsorg om äldre personer och vuxna med funktionsnedsättning. Vi verkar främst i frågor där samverkan mellan region och kommun, vård och omsorg är en förutsättning.

Övergripande prioriterat område - Stöd till omställningen mot en God och Nära vård och omsorg

FOU nu:s arbete utformas utifrån styrgruppens gemensamma fokusområden och prioriteringar med fokus på frågor där samverkan mellan kommun och region är en förutsättning. Ett övergripande prioriterat område för 2023 är Stöd till omställningen mot en God och Nära vård och omsorg vilket rymmer både äldre- och funktionsnedsättningsperspektivet.

Huvuddelen av FoU-arbetena har en inriktning som ”går på bredden” och som inkluderar såväl vård och omsorg om äldre personer som personer med funktionsnedsättning. Största delen av FoU-arbetena involverar både region och kommun/vård och omsorg i samverkan, samtidigt som vissa arbeten har en tydligare regional eller kommunal profil.

 

Våra arbeten är uppdelade i följande huvudområden:

Kontinuerligt förbättringsarbete

För att uppnå och bibehålla effektiva resultat över tid måste åtgärder och strategier utvecklas i takt med verksamheten och dess omvärld. Genom att granska och utmana det vi gör i dag och sätta ett frågetecken bakom kan vi skapa ett klimat som uppmuntrar till ständig förbättring.

Tillsammans med verksamheten

För att stärka förbättring i praktiken arbetar vi mer med långsiktiga processer och relationer med berörda verksamheter än "one off"-projekt, där FoU kommer och går. Arbetena anpassas till och utgår från verksamhetens verklighet och medarbetarnas vardag, som ökar relevans och hållbarhet.

Senast ändrad 2023-03-20