Vårt arbete

Vår målsättning är att bidra till ökad kvalitet och effektivitet inom vård och omsorg om äldre personer och vuxna med funktionsnedsättning. Vi verkar främst i frågor där samverkan mellan region och kommun, vård och omsorg är en förutsättning.

Övergripande prioriterat område

FOU nu:s arbete utformas utifrån styrgruppens gemensamma fokusområden och prioriteringar med fokus på frågor där samverkan mellan kommun och region är en förutsättning. Övergripande prioriterade områden för 2024 är Stöd i omställningen mot en God och Nära vård och omsorg samt Stöd i omställningen till den nya Socialtjänstlagen, vilket rymmer både äldre- och funktionsnedsättningsperspektivet. Utifrån detta område betonas särskilt lokal samverkan mellan vård och omsorg.


Huvuddelen av FoU-arbetena har en inriktning som ”går på bredden” och som inkluderar såväl vård och omsorg om äldre personer som personer med funktionsnedsättning. Största delen av FoU-arbetena involverar både region och kommun/vård och omsorg i samverkan, samtidigt som vissa arbeten har en tydligare regional eller kommunal profil.

Våra arbeten är uppdelade i följande huvudområden:

Kontinuerligt förbättringsarbete

För att uppnå och bibehålla effektiva resultat över tid måste åtgärder och strategier utvecklas i takt med verksamheten och dess omvärld. Genom att granska och utmana det vi gör i dag och sätta ett frågetecken bakom kan vi skapa ett klimat som uppmuntrar till ständig förbättring.

Tillsammans med verksamheten

För att stärka förbättring i praktiken arbetar vi mer med långsiktiga processer och relationer med berörda verksamheter än "one off"-projekt, där FoU kommer och går. Arbetena anpassas till och utgår från verksamhetens verklighet och medarbetarnas vardag, som ökar relevans och hållbarhet.

Senast ändrad 2024-02-20