Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre – ett samhällsbaserat aktionsforskningsprojekt - SAMSAS

Ett praktiknära forskningsprojekt och samarbete mellan regionens äldre-FoU:er för att studera och samtidigt stödja samverkan avseende förebyggande insatser i hemmet.

Tillsammans med Stockholms läns tre andra forsknings- och utvecklingsenheter på äldreområdet (FoU Nordost, Nestor FoU-center och Äldrecentrum) skapar vi nya modeller för hur civilsamhälle, kommun och region kan samverka för att förebygga försämrad hälsa hos äldre personer som bor hemma. Vi gör det tillsammans med dem det berör: äldre personer, närstående, personal, chefer, beslutsfattare samt aktörer från civilsamhället. Arbetet sker inom ramen för det fyraåriga forskningsprojektet Samsas – Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre. Projektet finansieras av FORTE.

Vad handlar forskningen om?

Forskningsprojektet SAMSAS syftar till att skapa ny kunskap om hur kommun, region och civilsamhälle kan samverka för att förebygga försämrad hälsa hos äldre personer som bor hemma. Projektet drivs av en grupp forskare med bred kompetens, men projektets innehåll och genomförande utvecklas gemensamt av aktörer som på olika sätt berörs av samverkan. Projektet besvarar bland annat frågor om:

  • hur samverkan ser ut idag och vilka aktörer som är involverade;
  • hur samverkan skulle kunna se ut när den utvecklas gemensamt av äldre personer, närstående och personer inom kommun, region och civilsamhälle;
  • vilka faktorer som är viktiga för att samverkansmodeller ska kunna utvecklas gemensamt av olika aktörer;
  • hur samskapade modeller för samverkan omsätts i praktiken.

Delstudier

  1. Statistisk analys av material från register över beviljade hemtjänstinsatser
  2. Intervjuer med beslutsfattare och chefer på strategisk nivå om hur de uppfattar samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre
  3. Intervjuer med aktörer inom pågående samverkansinitiativ kring förebyggande av försämrad hälsa bland äldre
  4. Samskapande av nya samverkansmodeller för att förebygga försämrad hälsa hos äldre
  5. Utvärdering av hur samverkansmål nås och vilka effekter av samverkan som aktörer identifierar
  6. Följeforskningsstudie om den deltagande forskningsansatsen

Samskapande

Den samskapande delen av projektet genomförs i tre olika kommuner/stadsdelar: Upplands-Bro, Huddinge och Södermalm. I samskapandet medverkar olika aktörer i de olika kommunerna/stadsdelarna, till exempel PRO, SPF, Röda Korset, förebyggande enheter, vårdcentraler, bibliotek, och volontärverksamheter. I en workshop-serie identifierar aktörerna tillsammans områden där de vill utveckla samverkan för att förebygga ohälsa, utforskar vilka utmaningar som finns inom dessa områden och skapar nya lösningar på hur man kan samverka.

Varför är projektet viktigt?

Med stigande ålder ökar risken för försämrad fysisk, psykisk och social hälsa, vilket både påverkar äldre personers livskvalitet och bidrar till samhällets vård- och omsorgskostnader. Vi vet också att allt fler äldre personer bor hemma, även med omfattande vård- och omsorgsbehov. Förebyggande insatser till denna grupp är därför viktiga – men samtidigt komplexa. Många aktörer behöver samverka för att identifiera vilka personer som är i behov av insatser och för att insatser ska kunna ges innan hälsan försämras. Idag saknas kunskap om hur sådan samverkan kan utformas inom och mellan organisationer för att förebygga försämrad hälsa hos äldre personer som bor hemma.

Bakgrund

FOU nu, tillsammans med Stockholms läns övriga FoU-enheter på äldreområdet, tilldelades under 2021 medel för projektet från FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd), med målet att söka former och metoder för hur man kan undersöka och stärka en effektiv och hållbar koordinering av vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov.

Kontakt

Maria "Mia" Flink, maria.flink@regionstockholm.se, tel. 070-278 83 57
Charlotte Klinga, charlotte.klinga@regionstockholm.se, tel. 072-453 96 79

Senast ändrad 2024-03-06