Stöd sammanhållen vård och omsorg vid utskrivning

Arbetet sker tillsammans med involverade aktörer från kommun och region (exempelvis husläkarmottagningar, rehab, geriatrik och ASiH) utifrån lokala omständigheter. Arbetet sker i samverkan med andra FoU-enheter i regionen, vilket möjliggör både lokala och regionala perspektiv.

Pågående arbeten

  • Pilot/utveckling av SIP kopplat till LUSen, i samverkan mellan berörda parter

    Arbetet med stöd för stärkt lokal samverkan kring LUSen fortsätter med utgångspunkt från den lokala samverkan i den geografiska samordningen. Genom att lokalt få ihop och ha en dialog tillsammans mellan de aktörer som berörs stärks förståelse för varandras uppdrag, gemensamma arbetsformer och samsyn kring hur processen kan utföras och kontinuerligt utvecklas.

    Formerna för fortsatt stöd anpassas efter den lokala kontexten samt utifrån vad andra aktörer gör för att undvika eventuellt dubbelarbete.
  • Lärande från införande av Förstärkt Utskrivning (FU) efter slutenvårdstillfälle

    Förstärkt Utskrivning efter slutenvård (FU) är ett nytt uppdrag som implementeras succesivt inom geriatriken i regionen. Målet är att minska behovet av och kvalitetssäkra eventuell återinläggning genom en trygg och säker hemgång samt god vård i hemmet och riktar sig till patienter som bedöms ha fortsatt behov av det geriatriska teamet efter utskrivning samt har ökad risk för återinläggning.

    FOU nu bidrar med stöd i uppföljning av FU samt faciliterar dialog mellan berörda parter.

Tidigare arbeten rörande LUSen

Kontakt

Senast ändrad 2024-04-24