Samarbete Öppna jämförelser äldre, LSS, och myndighet

Samarbetet syftar till att stärka systematisk kvalitetsutveckling genom att bistå deltagande kommuner i att tolka Öppna jämförelsers enkäter på ett likartat sätt, vilket främjar jämförelser över tid och geografiskt.

Utveckling från tidigare år, med samtliga kommuner. Ta det ett steg vidare under 2024, koppla till individbaserad systematisk uppföljning. Diskussion kring indata, sammanställning och gemensam analys av utdata. Fokus är beställar- och ledningsnivå. FOU nu har en faciliterande roll; håller i möten och sammanställer enkla rapporter där resultat jämförs mellan kommunerna samt länet och riket.

Öppna jämförelser är en sammanställning av mått som syftar till spegla helheten inom vård, omsorg och folkhälsa som upprättas årligen av Socialstyrelsen i samarbete med SKR (Sveriges kommuner och regioner). Jämförelserna kan ge en god grund för att följa utvecklingen av kvalitet bland annat inom vård och omsorg om äldre. Resultat redovisas på nationell, regional, lokal och enhetsnivå.

FOU nu facilicerar informationsutbyte i form av ett nätverk, och sammanställer årligen rapporter och bjuder in till möten. Nätverket fokuserar på följande jämförelser:

Öppna jämförelser – Äldre

Genom att verka för att varje kommun skall förstå och besvara jämförelsernas frågor på likartat sätt får kommunerna mer jämförbara resultat, vilket främjar jämförelser både över tid och geografiskt. Arbetet utgår från den arbetsprocess och årsplan som togs fram 2016 och som därefter har vidareutvecklats.

Processen involverar samtliga kommuner och inkluderar diskussion om indata, sammanställning av utdata och gemensam analys av utdata. Under 2021 ligger vikten på ökad samverkan kring vad vi kan göra tillsammans utifrån resultaten och vad vi kan lära av varandras aktiviteter. Fokus är beställar- och ledningsnivå.

FOU nu samordnar kommunernas samverkan kring Öppna jämförelser avseende vård och omsorg av äldre. Den modell som arbetsgruppen tagit fram består av tre steg:

  1. Dialoger för att säkerställa lika tolkning av enkätfrågorna
  2. Sammanställning av det resultat som publiceras av Socialstyrelsen där kommunerna jämförs med varandra, länet och riket.
  3. Dialoger för analys och erfarenhetsutbyte som underlag för lokala förbättringsarbeten

Öppna jämförelser – LSS

Med start hösten 2019 inkluderades också LSS-området i processen. Arbetet bedrivs utifrån det arbetssätt och de rutiner som upparbetats i Äldre-processen. Processen inkluderar diskussion om indata, sammanställning av utdata och gemensam analys av utdata. Det nära samarbete som finns mellan kommunerna ger goda möjligheter att förstå vad som ger skillnader i resultat och inspirera varandra till utveckling av äldre- och LSS-områdena.

Under 2022 fortsätter arbetet med ökad samverkan kring vad vi kan göra tillsammans utifrån resultaten och vad vi kan lära av varandras aktiviteter. Fokus ligger på beställar- och ledningsnivå.

Individbaserad systematisk uppföljning

Planering för arbete för att stärka kompetens och arbetssätt rörande systematiskt datadrivet förbättringsarbete, med utgångspunkt från Öppna jämförelser. I samverkan med FoU:er i länet.

Kontakt

För mer information om FOU nu:s arbete med Öppna jämförelser kontakta Andreas Larsson, andreas.e.larsson@regionstockholm.se eller Elisabeth Lauritzen, elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se.

Senast ändrad 2024-03-06