Studera orsaker till och ta fram nya arbetsmodeller rörande återinläggning till slutenvården

En studie för att bättre förstå faktorer associerade till återinskrivning samt för att testa nya vägar framåt.

Äldre vuxna utgör ungefär 20 procent av Sveriges befolkning. Den demografiska utvecklingen, med en åldrande befolkning och en ständigt ökande andel äldre vuxna, leder till en ständigt ökande efterfrågan på adekvat och effektiv geriatrisk vård. Ett särskilt kritiskt moment i vårdkedjan för denna grupp är övergången mellan olika huvudmän, särskilt mellan regional och kommunal vård.

FOU nu har tillsammans Akademiskt primärvårdscentrum, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Tema åldrande samt Karolinska Institutet beviljats forskningsmedel över fyra år från Forte för en studie om Samordning av vård och omsorg efter utskrivning i ett komplext sjukvårdssystem – dagens situation och en möjlig väg framåt.

Syfte

Forskningsprojekt är indelat i fyra faser och syftet är:

  1. att kartlägga och analysera hälsa, vårdaktiviteter och resursanvändning efter utskrivning från geriatrisk klinik,
  2. analysera sambanden mellan patientegenskaper och utfallsmått kopplat till vårdövergången,
  3. med fas 1 och 2 som grund, samskapa ideer och arbetssätt för att förbättra situationen, och
  4. införa nya och förbättrade arbetssätt samt utvärdera effekterna efter införandet.

Data som används under faserna 1–2 kommer från patientjournaler från geriatriska kliniker, information om vårdkonsumtion under sex månader efter utskrivning extraherade från databasen VAL, socioekonomiska data från Statistiska centralbyrån och data från Socialstyrelsen om socialtjänst och dödsorsak. Under fas 3 används en erfarenhetsbaserad samskapandemetod för att utveckla en ny modell för samordning av vårdövergången, där den samlade kunskapen från tidigare faser (1–2) kommer att användas som utgångspunkt. I fas 4 kommer den nya modellen för samordning av vårdövergång att introduceras och utvärderas.

2023

Utveckling från tidigare år. Syftar dels till ökad kunskap om riskfaktorer för återinskrivning efter geriatrisk slutenvård, dels ta fram och testa ny modell rörande återinläggning till slutenvården tillsammans med aktörerna.

Relaterad information

Arbetet är en fortsättning på FOU nu:s tidigare arbete Orsaker till återinläggning i slutenvården.

Publicerade artiklar

Senast ändrad 2024-04-16