Studera orsaker till och ta fram nya arbetsmodeller rörande återinskrivning i slutenvård

En studie för att bättre förstå faktorer associerade till återinskrivning samt för att testa nya vägar framåt.

Äldre vuxna utgör ungefär 20 procent av Sveriges befolkning. Den demografiska utvecklingen, med en kontinuerligt ökande andel äldre vuxna, leder till en ökande efterfrågan på adekvat och effektiv geriatrisk vård. Ett särskilt kritiskt moment i vårdkedjan för denna grupp är övergången mellan olika huvudmän, särskilt mellan region och kommun.

FOU nu har tillsammans med Akademiskt primärvårdscentrum, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Tema åldrande samt Karolinska Institutet beviljats forskningsmedel över fyra år från Forte för en studie med titeln ”Samordning av vård och omsorg efter utskrivning i ett komplext sjukvårdssystem – dagens situation och en möjlig väg framåt”.

Syfte

Forskningsprojekt är indelat i fyra faser och syftena är att:

  1. kartlägga och analysera hälsa, vårdaktiviteter och resursanvändning efter utskrivning från geriatrisk slutenvård,
  2. analysera samband mellan patientegenskaper och utfallsmått kopplat till vårdövergången,
  3. med fas 1 och 2 som grund, samskapa idéer och arbetssätt för att förbättra situationen, och
  4. införa nya och förbättrade arbetssätt samt utvärdera effekterna efter införandet.

Data som används under faserna 1–2 kommer från patientjournaler från geriatriska enheter, vårdkonsumtionsdata avseende sex månader efter utskrivning från VAL-databaserna, socioekonomiska data från Statistiska centralbyrån och data från Socialstyrelsen om socialtjänst och dödsorsak. Under fas 3 används en erfarenhetsbaserad samskapandemetod för att utveckla en ny modell för samordning av vårdövergången, där den samlade kunskapen från tidigare faser (1–2) kommer att användas som utgångspunkt. I fas 4 kommer den nya modellen för samordning av vårdövergång att introduceras och utvärderas.

2024

Projektet har nu gått in i fas 3, men fas 2 fortsätter parallellt. Deltagare från olika verksamheter samt patient- och närståenderepresentanter kommer att träffas under fyra workshops för att definiera gemensamma problem och ta fram förslag för att lösa problemen. En referensgrupp bestående av chefer från verksamheterna samt representanter från HSF kommer att ge återkoppling på de olika förslagen under resans gång. Ett förslag på nya arbetssätt planeras vara klart under hösten.

Relaterad information

Arbetet är en fortsättning på FOU nu:s tidigare arbete Orsaker till återinläggning i slutenvården.

Publicerade artiklar

Senast ändrad 2024-04-23