Stöd till utveckling av anhörigperspektivet

Den demografiska utvecklingen, implementeringen av en nationell anhörigstrategi, förslaget till nya Socialtjänstlagen samt omställningsarbetet till en god och nära vård ger argument för att det är centralt att se över hur anhörigperspektivet utvecklas och säkerställs.

Under arbetet 2021–2023 togs en grund för lokal anhörigstrategi fram. FOU nu fortsätter att bidra med korta digitala seminarier för chefer. I år startar nytt samskapande för bättre anhörigperspektiv då närstående flyttar till särskilt boende. En viktig fråga för många anhöriga.

Arbete 2024

Anhörigperspektivet fortsätter vara i fokus efter kunskapsresan ”Anhörigstöd i framkant” 2021/2022/2023 med ett nytt samarbete med forskarteam och kommunerna kring anhörigperspektiv i särskilt boende. Vi fortsätter följa den modell för samspel mellan aktuell forskning och praktiken/det lokala utvecklingsarbetet som vi utvecklade tillsammans med forskarteamet och de som medverkade från kommunerna 2021–2023.

I arbetet kan kommunerna medverka på olika sätt.

 • "Kunskapsresa"
  FOU nu bjuder, i samarbete med forskargruppen vid Marie Cederschiöld högskola, in till en ny ”kunskapsresa” där deltagarna uppdateras om den senaste kunskapen inom området och får chans att följa utvecklingen av resultaten i forskningsstudien parallellt med att deltagarna får stöd för lokal utveckling av anhörigperspektivet. Kunskapsresan berör verksamheter som möter den enskilde/anhöriga under inflyttningsprocessen; hemtjänst, anhörigstöd, bistånd, särskilt boende. Forskarna kommer även intervjua och på olika sätt samskapa med anhöriga med egen erfarenhet samt med boende på särskilda boenden. Även en intervjustudie med professionerna kommer att ingå. Kunskapsresan kommer att byggas upp med 5 st workshop (ca halvdagar) i Stockholm, fördelat på 2–3 år, med start oktober 2024. Vid dessa WS medverkar personal från olika verksamheter (Ersta, Bräcke, medverkande kommuner från södra delen av länet samt från nordväst-kommunerna). Sundbyberg är intresserad att delta men det finns utrymme för flera att hänga på.

 • Workshops och träffar
  Vi vill också erbjuda en serie WS/träffar på FOU nu för de nordvästkommuner som vill fokusera på det egna utvecklingsarbetet. Vi kommer då, utifrån den kunskap forskarna bidragit med, stödja erfarenhetsutbyte för lokal utveckling och strategier för implementering av nya metoder/arbetssätt/bemötande av anhöriga. Vi kan starta innan oktober 2024 om intresse finns. Här kan alla som vill anmäla sig. För att nå önskad effekt ska dock berörda chefer vara med i vissa moment (digitalt).

 • FoU-café
  FoU-café för inspiration. För er som inte har möjlighet att delta i under denna process kommer vi erbjuda några FoU-caféer för inspiration och erfarenhetsutbyte.

 • Bidra med kontakt till intervjupersoner
  Det finns ytterligare ett sätt att bidra. Det är att förmedla kontakt mellan forskarna och anhöriga, boenden och personal som kan skulle vilja medverka i intervjustudierna.

Arbete 2021–2023

Kunskapsresan ”Anhörigstöd i framkant” pågick 2021, 2022 och 2023, i samarbete med Hälsohögskolan Jönköping University, Kommunal utveckling Jönköpings län samt intresserade verksamheter. Arbetet utgick från ett forskningsprojekt kring anhörigkonsulentens, biståndshandläggarens och anhörigas roller, samt förutsättningar och erfarenheter av stöd till anhöriga.

Arbetet byggde på ett upplägg med ett inledande större seminarium, fyra fördjupningsträffar, och ett större avslutande seminarium som bjöd på slutsatser och insikter från ”kunskapsresan” som avstamp för fortsatt lokal utveckling av ett anhörigstöd i framkant. Målgruppen var ansvariga för stöd till anhöriga på strategisk nivå.

Kontakt

För mer information, kontakta Elisabeth Lauritzen elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se eller Maria "Mia" Flink maria.flink@regionstockholm.se

Senast ändrad 2024-05-22