PKC:s ägarloggor

Välkommen till FOU nu

FOU nu är en forsknings- och utvecklingsverksamhet med fokus på vård och omsorg om äldre och vuxna med funktionsnedsättning, i samverkan mellan Region Stockholm och sju kommuner i nordvästra länet

Båtar ankrade tillsammans

Vårt uppdrag

Målsättningen för FOU nu är att stärka förutsättningarna för ökad kvalitet och effektivitet inom vård och omsorg om äldre personer och vuxna med funktionsnedsättning. I vårt arbete får samverkan mellan kommun och region samt sammanhållen vård och omsorg särskild betydelse.

Handledare

Vi får ihop utveckling, stärkt kapacitet för förbättring och ny kunskap

Genom att utgå från lokala förutsättningar, utvecklingsbehov och utmaningar som synliggörs tillsammans med involverade parter, ett samskapande i och följsamhet till förändring, långsiktiga relationer samt ett vetenskapligt förhållningssätt ökar arbetets relevans och användbarhet. Lärande sker mellan verksamheter och utmaningar tas om hand i och av praktiken, samtidigt som förmåga att hantera förändring och fortsätta utvecklas stärks. Utifrån arbetet synliggörs ny kunskap till gagn för fler vilket bidar till en stärkt kunskapsbaserad praktik.

Större lärande mellan

FOU nu skapar förutsättningar för och är en gemensam arena för samverkan mellan vård och omsorg. Det möjliggör att få syn på varandra, varandras uppdrag och hur de hänger ihop, som grund för relationsbyggande och hållbar samverkan. Samtidigt möjliggör mötet mellan verksamheter och personer en grund för systematiskt lärande och erfarenhetsutbyte mellan parterna, där olika perspektiv, erfarenheter och kompetenser delas och utvecklas och på så sätt bidar till förbättring och ökad kvalitet i praktiken.

Förändring pågår

FOU nu:s ledord är ”Förändring pågår”. Vi värnar och tillsammans med praktiken stärker vi det nyfikna, utforskande förhållningssättet, och den positiva tanken att allt kan utvecklas och förbättras. Det är vad FoU ytterst handlar om och är en avgörande del i en föränderlig effektiv praktik med hög kvalitet. Dessutom blir vård och omsorgsarbetet roligare, modernare och mer attraktivt vilket stärker möjligheterna till rekrytering och att behålla personal.

Klocka

Nu!

Lärande och utveckling är en naturlig del av vardagen och sker integrerat i arbetet, ”nu”, inte sen och inte en aktivitet vid sidan av vardagsarbetet, i en kurslokal långt borta. Därav FOU nu.