Stöd till strukturer/systematik färdighetsträning och simulering

Arbeten kring systematisk färdighetsträning för personal inom vård och omsorg, för stärkt och kvalitetssäkrad kompetens och ökad samverkan mellan vård och omsorg. Mellan/inom kommuner-region. Strukturer och systematik för träning av kliniska och icke-kliniska moment (ex SIP, teamarbete, överlämning) utifrån verksamheternas behov av kompetens och samverkan verksamheterna emellan.

En central förutsättning för omställningen till en nära vård är en ändamålsenlig kompetensförsörjning samt att det finns medarbetare med kompetens för den vård och omsorg som bedrivs samt att medarbetarna arbetar tillsammans på ett optimalt sätt. Utifrån att behov, förväntningar och förutsättningar kontinuerligt förändras samt att kunskap hela tiden utvecklas behöver vårdens medarbetare kontinuerligt utveckla sin kompetens och att de behöver samtidigt utveckla nya arbetssätt som är teambaserade, personcentrerade och hälsofrämjande samt förmågan att arbeta i nya vårdmiljöer med digitalt stöd. En sammanhållen vård och omsorg av hög kvalitet förutsätter att medarbetarnas kompetenser används effektivt, vilket i sin tur kräver en god samverkan mellan huvudmännen och att detta förutsätter god kännedom och förståelse för såväl den egna kompetensen som för de andras kompetenser i teamet.

Stöd vid införande, uppföljning och spridning av lärdomar

Ett sätt att möta behovet av att kontinuerligt och på ett strukturerat sätt utveckla och säkra kompetens, i linje med omställningen mot en nära vård, samtidigt som samverkan mellan huvudmän, vård och omsorg stärks, är att etablera och implementera strukturer för systematisk träning av färdigheter och förmågor hos medarbetare inom vård och omsorg. Utifrån omställningen mot en nära vård och dess fokus på kompetens hos medarbetare inom vård och omsorg och vikten av stärkt samverkan mellan region-kommun/vård och omsorg planeras pilotprojekt inom socialtjänsten utifrån systematisk färdighetsträning, i samverkan med hälso- och sjukvården. Arbetet sker i samverkan mellan berörda verksamheter samt mellan FoU-verksamheterna FOU nu samt Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

  • Pilotprojektet på Jakobsbergs sjukhus genomförs i samarbete med kommuner i nordvästra Stockholms län, primärvård, geriatrisk verksamhet samt ASiH, där medarbetare inom vård och omsorg får tillgång till strukturerade träningsmöjligheter. Arbetet inleddes hösten 2022. Syftet är att utveckla och testa hållbara strukturer för att stärka och kvalitetssäkra färdigheter och förmågor hos medarbetare inom vård och omsorg inom kommunen. Vidare att undersöka om och hur samverkan mellan professionella inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan stärkas genom att träna tillsammans.

  • En kort video har tagits fram som summerar erfarenheterna från projektet:
    Film om pilotprojekt för färdighetsträning i metodrum

  • Stöd ges även vid införande, uppföljning och spridning av kunskaper från liknande initiativ i nordvästra länet.
    Läs mer om Lärdomar från uppföljning av Metodrummet i Upplands Väsby här!

Kontakt

Senast ändrad 2024-04-17