Lärdomar från uppföljning av Metodrummet i Upplands Väsby

Nu finns lärdomar kring effekter och centrala omständigheter samt framåtblick att ta del av från uppföljning av Metodrummet i Upplands Väsby!

  • Metodrummet i Upplands Väsby utgår från behovet av kontinuerlig kompetensutveckling inom vård och omsorg samt behovet av samordning inom och mellan vård- och omsorgsgivare.
  • Arbetet med Metodrummet startade hösten 2021 och invigdes våren 2022, drivs av Upplands Väsby kommun och är beläget i en lokal i kommunhuset
  • Övergripande syfte med träning vid Metodrummet är att förbättra kvalitén i vårdaktiviteter och stärka en personcentrerad vård och omsorg genom att höja personalens kompetens och stärka tvärprofessionella samarbeten
  • I Metodrummet finns möjlighet till både teoretisk utbildning (35 utbildningsplatser) och praktisk färdighetsträning genom ett stort utbud av exempelvis digitala övningsdockor, provtagningsarmar, HLR-dockor och digital teknik
  • Aktiviteterna/utbildningarna riktar sig till olika yrkesroller, inom såväl kommunal, privat som regional verksamhet och anpassas utifrån olika personalgruppers specifika behov
  • Verksamheten finansieras i huvudsak via statliga stimulansmedel

Under våren 2023 inledde FOU nu och Upplands Väsby kommun ett samarbete om uppföljning av Metodrummet. Övergripande syfte med uppföljningen var att stärka förutsättningarna för utveckling av Metodrummet. Uppföljningen genomfördes i flera steg och använde sig av statistik från metodrummet, enkätsvar och intervjuer med intressenter från olika verksamheter.

Lärdomarna rör de effekter som uppnåtts, där flertalet utbildningar berört olika verksamheter, med nöjdhet, ökad kunskap och samverkan samt tecken på användning i egen verksamhet som resultat. Vidare lyfts centrala delar eller omständigheter för Metodrummets aktiviteter och effekter.

Vidare uppmärksammas framåtblickande frågeställningar och funderingar, för fortsatt utveckling av Metodrummet.

Uppföljningen inkluderar även en litteraturöversikt kring former och effekter av simulering för färdighetsträning.

Ladda ner rapporteringen här! (PDF)

För mer information, kontakta:

Publicerad: 2024-04-16