Samarbete

Genom samarbete ökar arbetenas kvalitet och relevans, och verkningsgraden stärks.

Samverkan

Arbeten inom vård och omsorg för våra målgrupper påverkas av och sker ofta i samverkan mellan flera aktörer. Samarbete med andra blir centralt, även för FoU. I vårt arbete samarbetar vi därför brett med aktörer som har en roll i systemet, exempelvis verksamheter inom vård och omsorg, ledning, skolor och akademi, civilsamhälle, näringsliv, andra FoU:er och centrumbildningar, samt med brukar-, patient-, och pensionärsföreningar.

FoU-arbete sker huvudsakligen inte fysiskt på FoU eller i isolering utan i relation till och i samverkan med praktiken, i ett sammanhang där saker hänger ihop. Det gör att vi måste förstå sammanhang och system.

På alla nivåer

I vårt arbete antar vi ett systemperspektiv vilket gör att vi strävar efter att våra arbeten skall ske tillsammans med alla nivåer i systemet: beställare, verksamheter, och brukare/patienter.

För att stötta en lokal nivå i systemet behöver den ofta länkas, kopplas ihop, med en regional, nationell och även internationell nivån. Stor regional samverkan, ger synergier och kraftsamling och möjliggör både lokalt och större perspektiv samt lärande mellan dem.

FOU nu skapar förutsättningar för och är en gemensam arena för samverkan mellan vård och omsorg. Det möjliggör för deltagarna att få syn på varandra, på varandras uppdrag och hur de hänger ihop, som grund för relationsbyggande och hållbar samverkan. Samtidigt möjliggör mötet mellan verksamheter och personer en grund för systematiskt lärande och erfarenhetsutbyte mellan parterna, där olika perspektiv, erfarenheter och kompetenser delas och utvecklas och på så sätt bidar till förbättring och ökad kvalitet i praktiken.

Senast ändrad 2021-09-19