Samarbete

Genom samarbeten ökar arbetenas kvalitet och relevans samt att verkningsgraden stärks.

Arbete inom vård och omsorg för våra målgrupper påverkas av och sker ofta i samverkan mellan flera aktörer. Samarbeten med andra blir centralt, även för FoU. I vårt arbete samarbetar vi därför brett med aktörer som har en roll i systemet; ex verksamheter inom vård och omsorg, ledning, skolor och akademi, civilsamhälle, näringsliv, andra FoU:er och centrumbildningar, brukar/patient/pensionärsföreningar.

FoU-arbete sker huvudsakligen inte på FoU eller i isolering utan i relation till och med praktiken, i ett sammanhang, där saker hänger ihop. Det gör att vi behöver förstå sammanhang och system.

I vårt arbete antar vi ett systemperspektiv vilket gör att vi strävar efter att våra arbeten sker tillsammans med alla nivåer i systemet; beställare, verksamheter, brukare/patienter.

För att stötta en lokal nivå i systemet behöver den ofta länkas, kopplas ihop, med en regional, nationell och även internationell nivån. Stor regional samverkan, ger synergier och kraftsamling och möjliggör både lokalt och större perspektiv samt lärande mellan dem.

FOU nu skapar förutsättningar för och är en gemensam arena för samverkan mellan vård och omsorg. Det möjliggör att få syn på varandra, varandras uppdrag och hur de hänger ihop, som grund för relationsbyggande och hållbar samverkan. Samtidigt möjliggör mötet mellan verksamheter och personer en grund för systematiskt lärande och erfarenhetsutbyte mellan parterna, där olika perspektiv, erfarenheter och kompetenser delas och utvecklas och på så sätt bidar till förbättring och ökad kvalitet i praktiken.

Senast ändrad 2020-09-28