Stöd till sammanhållen vård och omsorg för personer med kognitiv sjukdom

Arbetet syftar till att utveckla och stärka det lokala samarbetet samt öka kunskapen kring demensfrågor i FOU nu:s ägarkommuner.

År 2010 kom de första nationella riktlinjerna för vård och omsorg kring personer med demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga. Då startades en samverkan inom FOU nu med syfte att stärka det lokala samarbetet mellan kommunerna och Region Stockholm samt bidra med fördjupningsarbeten kring gemensamma prioriterade utmaningar. Samarbetet inom FOU nu-området har fortsatt sedan dess och samverkan med övriga delar av länet stärkts. Arbetet utgår från nationella riktlinjer, nationell strategi samt regionalt vårdprogram kognitiv svikt. Arbetet utformas kontinuerligt efter de behov som nätverket för demensfrågor inom FOU nu lyfter fram.

Arbetet är uppdelat i följande delarbeten:

Nätverk för demensfrågor inom FOU nu mellan kommuner och minnesmottagningar

Samverkan kring demensfrågorna fortsätter utvecklas i nätverksform där representanter från kommunerna och minnesmottagningarna ingår. Målsättning är stöd till lokal samverkan samt erfarenhetsutbyte mellan parterna för att inspirera, underlätta och samordna idéer för utveckling av sammanhållen vård och omsorg kring personer med demenssjukdom och stöd till deras anhöriga.

God och nära vård och omsorg – personer med funktionsnedsättning och yngre personer med demenssjukdom

Behov av att utveckla lokalt samarbete avseende yngre personer med kognitiv sjukdom har identifierats i flera kommuner och lyfts återkommande senaste året i det regionala arbetet, bl a av kognitiva mottagningen i Solna som har fokus personer under 65 år. Nuvarande brister och behovet av utveckling avser dels personer med funktionsnedsättning med LSS-insatser som får kognitiv sjukdom, och yngre som får kognitiv sjukdom och då behöver LSS-insats eller annat stöd. Många lyfter behovet av regional samordning/erfarenhetsutbyte m.m. i denna fråga då det är komplexa frågor men rör relativt få individer i varje kommun.

  • I samverkan med samrådsgrupp Hälsa för personer med funktionsnedsättning (prioriterad aktivitet 2024) samarbetar FOU nu och kognitiva mottagningen i Solna med berörda aktörer i Stockholms län, för att bidra till god och nära vård för yngre personer och personer med funktionsnedsättning med kognitiv sjukdom.
  • I arbetet tas förslag fram till regional grund för sammanhållen vård och omsorg, yngre med intellektuell funktionsnedsättning som får demens samt yngre som får demenssjukdom och därmed funktionsnedsättning.
  • Arbetet sker utifrån befintliga styrdokument, riktlinjer, regionala vårdprogram och vägledningar.

Ett första möte genomförde i slutet på maj med vård- och kommunrepresentanter. Ramar för höstens arbeten sätts; tre större möten är inbokade just nu. Tanken är att utifrån en regional grund kunna ge stöd för lokal samverkan samt aktivt bidra till regional samordning inom detta område.

Stöd till uppdatering av lokala program demens

För varje kommun i region Stockholm ska finnas ett lokalt program för sammanhållen vård och omsorg kring personer med demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga. Äldreomsorgen, ev demensteam, anhörigstödet, primärvård, rehab och minnesmottagningar upprättar tillsammans detta program för hur de ska samverka. FOU nu ger stöd till kommunerna, primärvård och minnesmottagningar i arbetet att uppdatera de lokala programmen för sammanhållen vård och omsorg om personer med demenssjukdom. Utgår från nationella riktlinjer, styrdokument, samt regionalt vårdprogram kognitiv svikt.

Regionalt nätverk demens/kognitiv sjukdom i Stockholms län och Gotland

Nätverket syftar bland annat till att:

  • Stärka och dra nytta av samverkan och samsyn i våra båda regioner
  • Fungera som länk till det regionala programområdet för äldres hälsa
  • Vara ett forum för spridning av information och goda exempel
  • Lyfta frågor om demens/kognitiv sjukdom på regional nivå

Nätverket träffas 1–2 ggr/termin + ev tematräffar.

Nätverket är en nystart av ett nätverk som startades redan 1990, som bildades för att fylla ett behov av att personer som jobbade med demensfrågor att kunna träffas och diskutera erfarenheter och arbeta med vårdprogrammet för länet, och fungerade även som remissinstans vid frågor om demensvården. Ur nätverket föddes också nätverksträffar för minnesmottagningarna, professionsgrupper samt Stockholms läns demensdag. Tyvärr kunde inte nätverket drivas vidare i sin tidigare regi efter april 2020 och därför startades det upp på nytt.

Läs mer om nätverket i denna PDF

Kontakt

För mer information kontakta Elisabeth Lauritzen, elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se

Senast ändrad 2024-06-10