Stöd nya Socialtjänstlagen

Initial strategi för sammanhållet stöd från FoU i omställningen nya socialtjänstlagen.

Stöd till omställningen nya SoL är ett prioriterat område under 2024. Ett arbete med framtagning av en strategi har påbörjats utifrån behov av och förväntningar på ett sammanhållet stöd från FoU i omställningen. När vi gör en utblick noterar vi att fler olika aktörer i systemet, både lokalt, delregional, regional men även nationellt (exempelvis SKR och Socialstyrelsen) beskriver en stödjande roll i omställningsarbetet SoL. Strategin för sammanhållet stöd från FoU utgår från målet att på bästa sätt ge ett angeläget, effektivt och samordnat FoU-stöd som utgår från nordvästkommunernas behov och kompletterar annat stöd de har att tillgå.

Strategin utgår från att FoU:erna samarbetar kring tre delar:

  1. Gemensam inventering av kommunernas arbete inför omställningen/lokalt arbete
    Gemensam inventering och sondering kring läge, förberedelser och prioriteringar med utgångspunkt från FoU-råd.
  2. Gemensam omvärldsbevakning
    Omvärldsbevakande/ bevakning, hjälper till med att fånga upp och sortera hur andra kommuner inledningsvis gör, hur andra aktörer beskriver sin roll i omställningen, tidiga resultat i omställningens riktning.
  3. Gemensamt lärande mellan nordvästkommunerna
    Allteftersom fånga upp och tillsammans med kontaktpersoner/funktioner/projektledare nya SoL i nordvästkommunerna etablera ett lärandenätverk för erfarenhetsutbyte och dialog mellan kommunerna. Ett följsamt stöd utifrån de frågor/behov som uttrycks och förändras över tid. Synergier mellan nya SoL och God nära vård-omställningen. Spänner över alla delar inom socialtjänsten.

Genomförs i samarbete med FoU Nordväst.

Kontakt

Senast ändrad 2024-05-21