Samarbete kring stöd för förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer - STEG

Arbetet syftar till att undersöka vilka möjligheter som finns med verktyget ”egenvårdsintyg”, och hur verktyget kan användas för att stärka samarbetet mellan primärvård och äldreomsorg i arbetet för att förebygga ohälsa och försämrad funktionsförmåga hos hemmaboende äldre personer med hemtjänst.

STEG – Samarbete kring stöd för förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer är ett FoU-gemensamt forskningsprojekt som genomförs av forskare från Stiftelsen Äldrecentrum, Nestor FoU-center, FoU Nordost, Sophiahemmets högskola, Akademiskt primärvårdscentrum och FOU nu. STEG är ett treårigt projekt som finansieras av Forte. Arbetet inleddes 2022.

Målet är att skapa arbetsmodeller som stöd för att utveckla primärvårdens och äldreomsorgens samarbete kring förebyggande egenvård – med särskilt fokus på hur det befintliga verktyget "egenvårdsintyg"  kan användas – arbetsmodeller som är relevanta, genomförbara i verksamheterna och som ger önskade effekter för de berörda.

Projektet utgår från en deltagaraktiv och samskapande forskningsmetodik. Stort fokus läggs på de äldres perspektiv och önskemål. Metoden är vald med hänsyn till att resultaten ska bli praktiskt användbara i samverkansarbetet.

Tre delar

Arbetet genomförs i tre delar som bygger på varandra. I del ett kartläggs i vilken omfattning, och till vad, egenvårdsintyget används i dagsläget, samt vilka övriga verktyg/arbetssätt som används för att samverka kring stöd till egenvård. I del två undersöks hur involverade yrkesgrupper i primärvård och äldreomsorg ser på verktyget egenvårdsintyg och annan samverkan, samt vad äldre personer önskar för att de ska känna sig trygga i att ta emot stöd till egenvård från äldreomsorgen. Utifrån de två första delstudierna tas arbetsmodeller för samverkan fram i samarbete mellan forskare, berörda funktioner inom primärvård och äldreomsorg samt äldre personer.

Från FOU nu deltar Emma Granström i studiens tredje del där arbetsmodeller samskapas tillsammans med berörda parter (primärvård, äldreomsorg och äldre personer). Genom att inkludera flera olika perspektiv skapas modeller som är relevanta och genomförbara i verksamheterna vilket bäddar för praktisk användbarhet.

Kontakt

För mer information kontakta Emma Granström emma.granstrom@regionstockholm.se.

Senast ändrad 2024-03-06