Stöd närmare samarbete utbildning–verksamhet

Ett evidensbaserat sätt att driva verksamhetsutveckling och ökad kvalitet i vård och omsorg samtidigt som lärandemiljöer stärks för studerande genom närmare samarbete mellan utbildning–verksamhet.

Samverkan kommuner–lärosäten om Verksamhetsförlagd utbildning

Syftar till att etablera och stärka strukturer för verksamhetsintegrerat lärande genom samverkan och lärande mellan medverkande verksamheter, lärosäten och FOU nu. Bidrar till verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och lärandemiljöer inom kommunalt finansierad verksamhet och därigenom främjad kvalitet inom vård och omsorg. Ökad samverkan mellan parterna kan ge en möjlig strategi för rekrytering av medarbetare.

Stöd vid samverkan, uppbyggnad av strukturer samt kommundoktorander som arbetssätt för verksamhetsutveckling, attraktiv arbetsgivare mm.

Kontakt

Håkan Uvhagen, hakan.uvhagen@regionstockholm.se

Stärkta kliniska lärmiljöer inom geriatrisk hälso- och sjukvård samt ASiH – Akademisk geriatrik

SLSO genom FOU nu står för en samordnande och stödjande funktion för adjungerade kliniska adjunkter, AKA, inom geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och sluten palliativ specialistvård (SPSV) i länet, oavsett driftsform. Genom denna satsning erbjuds AKA en tydlig organisering och tillhörighet i ett lärande nätverk, som främjar en utveckling av utbildningsåtagandet. Ett nära samarbete med berörda lärosäten är en förutsättning för detta arbete. Genom att alla parter är med i nätverket möjliggörs erfarenhetsutbyte och lärande mellan AKor, mellan lärosäten och mellan Akor och lärosäten. AKA-plattformen arbetar även med verksamhetsnära stöd.

Målet med plattformen är att stärka den kliniska lärmiljön för studenter inom geriatrisk hälso- och sjukvård i länet samt ASIH/SPSV och att möjliggöra för ökad förståelse, samverkan, kunskap och intresse för verksamhetsområdena. Genom plattformen lyfts även frågan om utbildningsåtagandet kontinuerligt upp på agendan. Arbetet sker i samarbete mellan SLSO/FOU nu, samtliga geriatriska kliniker, ASIH, SPSV oberoende av driftsform samt berörda universitet, högskolor i länet.

Kontakt

Regional VIL-samordning

SLSO genom FOU nu leder från och med våren 2020 en regional VIL-samordning (verksamhetsintegrerat lärande) för geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet och specialiserad palliativ slutenvård inom Region Stockholm, för privata vårdgivare.

Den regionala samordningsfunktionen inom VIL kontinuerligt identifierar, etablerar och vidareutvecklar kontakten med etablerade och nya vårdverksamheter och fungera som ett nav vid beställning av VIL/APL/LIA-platser, enligt beställningsförfarande i regionen. Etableringen av en gemensam VIL-samordning syftar till att effektivisera arbetet, ge tidsvinster och höja kvaliteten samt att befintliga platser för VFU nyttjas på bästa sätt. I samverkan med VIL-plattformen ges också pedagogiskt stöd till verksamheterna genom befintlig AKA-plattform.

Läs mer om den gemensamma VIL-samordningen i årsrapporten här:

Uvhagen, Sundman: Utveckling och samordning av verksamhetsintegrerat lärande (VIL) för studerande inom geriatrisk hälso- och sjukvården, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och specialiserad palliativ slutenvård (SPSV) inom Stockholmsregionen – Årsrapport 2021 [2022] (PDF)

Gemensam VIL-samordnare

Gemensam VIL-samordnare (VIL = verksamhetsintergerat lärande) som kontinuerligt identifierar, etablerar och vidareutvecklar kontakten med etablerade och nya vårdverksamheter samt fungerar som ett nav i beställningen av VIL, enligt beställningsförfarande i regionen. Även uppdrag att stärka vårdens kapacitet att erbjuda högkvalitativ VIL och möjliggöra samverkan och lärande genom bl.a. nätverk mellan involverade verksamheter och lärosäten i frågor om VIL. Finansieras av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

 

Kontakt

Senast ändrad 2024-04-29