Regional samverkan avseende funktionshinderfrågor

Nätverk för att bidra till att erfarenheter och ny kunskap kommer länets personer med funktionsnedsättning till gagn.

Samverkan med FoU:er, kompetenscentra och andra regionala stöd avseende forskning, utveckling och kompetens inom funktionshinderfrågor (socialtjänst och hälso- och sjukvård) i regionen. Nätverket består av representanter från Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum, FoU Nordost, FoU Nordväst, FOU nu, Forum Carpe, APC, Habilitering& Hälsa. I samarbete med Länsstyrelsen, Storsthlm, Region Stockholm, Funktionsrätt i Stockholm.

Samverkan arbetar utifrån frågan: Hur kan vi på bästa och mest effektiva sätt bidra till att de forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter som finns får god spridning i länet och skapar nytta hos verksamheter som möter personer med funktionsnedsättning?

2023

Arbetet fortsätter 2023 enligt plan.

I februari 2023 genomfördes en regional konferens fokus – funk. FOU nu arrangerar i samverkan med regionalt nätverk–funktionshinder en årlig minikonferens då aktörer i länet presenterar aktuella arbeten.

Kontakt

För mer information kontakta Elisabeth Lauritzen, elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se

Senast ändrad 2023-03-23