Nestor-rapport belyser glapp och samverkan mellan kommuns äldreomsorg och vuxenenhet

Nestor FoU-center har släppt en ny rapport som berör områdena äldreomsorg, missbruksenhet och socialpsykiatri.

Nestor FoU-center har på uppdrag av en kommun i södra Stockholm tittat närmare på frågor som rör glapp och samverkan mellan en kommuns äldreomsorg och vuxenenhet, där missbruksenhet och socialpsykiatri ingår. Uppdraget handlade om att se över den nuvarande samverkan mellan verksamheterna kring äldre personer med psykiatrisk- och/eller missbruksproblematik, samt ge förslag för hur samverkan skulle kunna utvecklas. Rapporten bygger på intervjuer med personal från de olika verksamheterna. Här framkom att även om personalen var positiv till att samverka så skedde detta inte i någon högre grad. Det blev också tydligt att samverkan inte var det enda problemet, utan även att verksamheterna skilde sig markant från varandra, exempelvis formell struktur, arbetssätt, resurser och insatser, vilket i hög grad påverkade det stöd som klienterna erbjöds.

Läs mer på Nestors hemsida här: Om intern samverkan i kommunal förvaltning | Nestor FoU-center

Publicerad 2023-08-23