Närmare samverkan kring sköra äldre mellan husläkarmottagning och hemtagningsteam

Nytt pilotarbete fokuserar på samverkan mellan husläkarmottagningar och kommunala hemtagningsteam

Allt fler äldre får både vård och omsorg i sitt hem, vilket betyder att de har insatser både från primärvården och från socialtjänsten. De som är i behov av dessa insatser – enstaka insatser i hemmet av husläkarmottagning, hemsjukvård, och hemtjänst – är ofta sköra och har ett hälsotillstånd som är instabilt och som varierar från en dag till en annan. Att samverkan mellan huvudmännen fungerar är en grundläggande förutsättning för att den äldre personen ska få den bästa vård och omsorg för sina behov.

Idag finns få beskrivna exempel och en begränsad kunskap om vad som möjliggör eller hindrar införandet av ett närmare samarbete mellan husläkarmottagningar och kommunala hemtagningsteam. Utöver detta saknas det också kunskap om effekterna av en sådan närmare samverkan ur ett organisations- och brukarperspektiv.

Under 2021 kommer ett pilotarbete genomföras i Solna mellan två husläkarmottagningar med hemsjukvårdsuppdrag och kommunens hemtagningsteam. Utgångspunkten i projektet är en samskapande design mellan husläkarmottagningarna och hemtagningsteamet med stöd av FOU nu.

Senast ändrad 2021-02-19