Genomlysning och lärande rörande hanteringen av smittspridning covid-19 på Berga vård- och omsorgsboende våren 2020

Genomlysningen av Berga ger en unik inblick i hanteringen av covid-19 spridningen på ett särskilt boende tidigt i pandemins intågande i landet. Därutöver presenteras flera lärdomar som går att applicera både inom och bortom det specifika boendet som har genomlysts i rapporten.

De första misstänkta fallen av covid-19 på Berga vård- och omsorgsboende i Solna stad upptäcktes hos två boende den 19 mars 2020.

En omfattande spridning av covid-19 följde under våren bland personal och boende på Berga vård- och omsorgsboende, med många dödsfall bland de boende och frånvaro hos personalen som följd.

En genomlysning har genomförts av FOU nu för att bättre förstå hur spridningen av covid-19 kunde bli så stor med många dödsfall till följd bland de boende på Berga vård- och omsorgsboende och därigenom utgöra grund för lärande och förbättringar. Genomlysningen bygger huvudsakligen på intervjuer med 20 personer från fem olika perspektiv: Intern ledning, Extern ledning, Läkarorganisation, Medarbetare samt Beställare.

Trots det betydande behovet av mer kunskap och förståelse framstår kunskapsläget kring hanteringen av smittan på särskilda boenden som mycket begränsat. Det finns en brist på fallstudier vilket försvårar möjligheten att lära av erfarenheter som är gjorda. Rapporten om Berga vård- och omsorgsboende innehåller beskrivningar av hanteringen av den uppkomna situationen men också reflektioner kring nyvunna kunskaper för framtiden och bidrar därmed i uppbyggnaden av kunskapsläget.

Genomlysningen rymmer bland annat beskrivningar av genomförda förändringar i arbetssätt till följd av de första konstaterade smittfallen, men också de omständigheter som underlättat respektive försvårat hanteringen av smittspridningen av covid-19 på boendet.

På frågan om hur det kom sig att utbrottet blev så omfattande på just Berga, lyfts flera möjliga förklaringar fram, däribland att det var en okänd smitta, att boendet blev tidigt drabbat, att det var en smitta utan symtom samt fördröjd provtagning. Vidare framhålls personalbrist och förändrad tillgång till sjuksköterske- och läkarkompetens samt faktorer i den fysiska inre- och yttre kontexten som möjliga förklaringar.

Generella lärdomar belyser vikten av: strukturer för information, kommunikation och stöd; arbetsrutiner, utbildning och fortbildning; skyddsutrustning och möjlighet till provtagning; synliggörande av SÄBO, samverkan och ansvarsfördelning; samt vikten av etablering och upprätthållande av relationer (kontinuitet) internt och externt. Utöver de generella lärdomarna betonas även ett närvarande och tydligt ledarskap, en plan för hantering av hög frånvaro av personal, samt behovet av att organisera för en stärkt kedja av alla professioner och kompetenser i vården och omsorgen om de äldre som enskilt viktigaste åtgärder att vidta.

På frågan om de enskilt viktigaste åtgärderna att vidta för att öka kapaciteten att hantera en senare våg eller en ny smittsam sjukdom på boendet lyfts situationens komplexitet fram med många åtgärder som påverkar varandra och som behöver hanteras samtidigt. Den sammantagna bilden som ges i rapporten uppmärksammar att ingenting händer av en enda anledning.

Ladda hem rapporten här (PDF)

För mer information, kontakta Charlotte Klinga, charlotte.klinga@sll.se, eller Håkan Uvhagen, hakan.uvhagen@sll.se

Publicerad 2021-02-19