FoU Nordost-rapport lyfter samverkan vid äldreutskrivning från slutenvård under coronapandemin

En ny rapport från FoU Nordost visar att samverkan mellan olika verksamheter inom slutenvård, primärvård och äldreomsorg i samband med utskrivning från sjukhus under coronapandemins första våg generellt sett har fungerat bra. Rapporten bygger på en fokusgruppstudie med deltagare från berörda verksamheter.

När äldre personer skrivs ut från slutenvården finns ofta behov av vård- och omsorgsinsatser i hemmet. Samverkan mellan slutenvård, primärvård och kommun är i dessa fall en viktig länk för att få vård- och omsorgskedjan att fungera väl. Coronapandemins utbrott under våren 2020 innebar dock förändrade förutsättningar för detta arbete, då nya sätt att samverka krävdes för att minska risken för smittspridning.

FoU Nordost har genomfört en fokusgruppstudie med deltagare från berörda verksamheter från slutenvård, primärvård, socialtjänst och kommunal vård- och omsorg inom nordostkommunerna i Stockholms län för att undersöka hur samverkan har påverkats. De övergripande resultaten visar att samverkan generellt sett har fungerat bra – ”under rådande omständigheter” – och i vissa avseenden till och med bättre än innan pandemin.

Läs mer och ladda ner rapporten på FoU Nordost hemsida: Ny FoU-rapport: Att göra det osynliga synligt – Erfarenheter av att samverka i samband med äldres utskrivning från slutenvård under coronapandemin

Publicerad 2021-06-15