Första intervjufasen klar i forskningsprojektet STEG

Projektet STEG – Samarbete kring stöd för förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer – syftar till att undersöka hur verktyget ”egenvårdsintyg” kan användas för att stärka samarbetet mellan primärvård och äldreomsorg. Arbetet är uppdelat i tre delar, varav den första – kartläggningsdelen – nu går in i analysfasen.

I projektets första del har Sara Ahrén, processledare FoU Nordost, och Karin Högstedt, projektledare Nestor FoU-center, intervjuat äldreomsorgschefer och tjänstepersoner inom primärvård och rehabilitering i region Stockholm i en majoritet av kommunerna och stadsdelarna i länet, och nu påbörjas analysarbetet.

Projektets andra del är redan igång, som både handlar om att inhämta de äldres perspektiv och synpunkter från biståndshandläggare och personal på vårdcentraler, primärvårdsrehabilitering och hemtjänst genom intervjuer och fokusgrupper.

I projektets tredje del kommer forskarna tillsammans med verksamheter och i samråd med äldre personer ta fram och testa samverkansmodeller mellan primärvård och kommuner.

I projektets tredje del deltar FOU nu:s Emma Granström, där arbetsmodeller samskapas tillsammans med berörda parter (primärvård, äldreomsorg och äldre personer). Genom att inkludera flera olika perspektiv skapas modeller som är relevanta och genomförbara i verksamheterna vilket bäddar för praktisk användbarhet.

Publicerad 2023-03-09