Erfarenhetsutbyte kring God och nära i samverkan i nordväst

Digital erfarenhetskonferens lyfte exempel och synliggjorde värdet med lokal samverkan och relationsbyggande.

Den 16 januari anordnade FOU nu en digital erfarenhetskonferens på temat ”God och nära samverkan i nordväst”.

Träffen var en fortsättning på det delregionala samarbetet som påbörjades med ett avstamp den 3 oktober 2023. Samarbetet syftar till att med gemensamma krafter stärka det lokala omställningsarbetet mot en god och nära vård och omsorg genom att bland annat konkretisera uppdragen: hur det hänger ihop, vilket stöd som finns, och vad som görs på olika nivåer.

Träffen samlade aktörer som arbetar med det lokala omställningsarbetet – från alla åtta kommuner i nordväst och från regionen (geografiska samordnare/GSA:er), regionala representanter från Storsthlm och HSF/SLSO, samt de delregionala utvecklingsenheterna FoU Nordväst och FOU nu. 

Under eftermiddagen pågick många intressanta och givande dialoger kring frågor som rör lokal samverkan och som kommunernas kontaktpersoner och GSA:ernas på förhand lyft:

  1. Hur kan vi samlas kring god och nära vård lokalt?
    Hur vet vi vet vem som gör vad i vår kommun? Hur vet vi vilka samverkansforum som redan finns? Hur kan vi samverka på nya sätt med aktörer inom socialtjänsten, inom kommunen, inom vårdens olika områden m. fl.?
  2. Hur kan vi bygga på den lokala samverkan som redan fungerar?
    Hur vet vi vad som redan fungerar väl? Hur kan vi värna det? Hur kan vi utveckla och bygga vidare på det som redan fungerar?
  3. Hur kan vi säkra god och nära vård i mötet med den enskilde och anhöriga?
    Hur kan vi stärka och säkra samverkan kring den enskilde och de anhöriga? Hur vet vi vad de tycker?

Dialogerna summerades med att det finns flera anledningar till värdet med att samlas lokalt; att få syn på behov som kan leda till konkreta förbättringsarbeten, att det lönar sig att få en gemensam bild av ”läget”, att det inte bara rör GSA och kommunens kontaktperson, och att det bygger relationer och tillit. Det fanns flera exempel på vad som redan fungerar bra idag där det lyftes att lära mer och värna dessa, och att vara beredd på omtag och bygga vidare. I det goda nära mötet med den enskilde lyftes bland annat vikten av att ha olika sätt att följa upp, olika metoder för brukar- och medborgarperspektiv där man bygger in struktur för uppföljning, och vikten av kommunikation för att skapa förståelse.

Nästa steg

Nästa steg är en fördjupning i uppföljning av god och nära – vad följs upp nationellt, regionalt – och hur kan vi följa arbetet lokalt?

Välkomna att kontakta oss för mer information, frågor eller idéer om hur vi kan bidra i ert lokala omställningsarbete!

Elisabeth Lauritzen, elisabeth.laurtizen@regionstockholm.se
Emma Granström, emma.granstrom@regionstockholm.se

Publicerad 2024-01-23