Stort intresse för att lära mer om team och teamarbete

Den 16 april 2021 hölls ett seminarium om team och teamarbete. Det är nu möjligt att ladda ner en presentation från dagen.

Vid det välbesökta lunchseminariet deltog Annika Lantz, professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet, ca 25 personer med olika roller från olika verksamheter och kommuner, samt medarbetare från FOU nu.

Bakgrund

Team och teamarbete är områden som återkommande lyfts i dialogen med kommunerna som angelägna att lära mer om och utveckla inom socialtjänsten. Det senaste året, utifrån coronapandemin, har också synliggjort behov och utmaningar vad gäller organisering, kompetens och effektivare arbetssätt.

Varför investera i teamarbete?

Utifrån rubriken ”Varför investera i teamarbete och vad krävs om det ska vara värt mödan?” höll Annika en presentation som utifrån aktuellt forskningsläge bland annat beskrev skäl för att investera i och utveckla teamarbete, en generell modell för att beskriva teamets effektivitet, de 6 viktigaste aspekterna för effektivt teamarbete samt hur forskning om team visar det centrala i att skapa rätt förutsättningar – innan teamet finns eller göra om förutsättningar (designing redesigning) – för teamets effektivitet.

Presentation

Annikas presentation kan laddas ner här:

Gruppdiskussioner

Efter presentationen delades alla medverkande in i mindre grupper för korta diskussioner i grupprum. Diskussionerna i grupprummen utgick från Annikas presentation samt frågeställningarna:

  • I den bästa av världar, hur skulle ni vilja att teamarbetet fungerade i era verksamheter?
  • För att komma dit, vad skulle behöva utvecklas, vilket stöd/kunskap behöver ni för att nå dit?

Kort summering

Grupperna beskrev med någon mening hur diskussionerna gått och vad som diskuterats.

  • Exempelvis beskrevs att flera arbeten om team och teamarbete pågår/är på gång inom några kommuner = aktuell fråga!
  • Vikten av att känna till varandras roller i team samt ledarskap och kommunikation i team och teamarbete beskrevs
  • Olika verksamheters (inom en kommun och mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård) olika förutsättningar och hur det kan påverka teamarbete och lärande/erfarenhetsutbyte kring team lyftes fram. Team inom en enhet och team mellan olika organisationer.
  • Ytterligare en reflektion som gjordes kopplades till innehållet i Annikas presentation och vikten av att fokusera på förutsättningarna, vilket beskrevs är lätt att springa förbi/missa

Nästa steg

På frågan om ett nästa steg och intresse och behov av att lära mer om team och teamutveckling samt möjligheter för detta i verksamheterna var den sammantagna responsen: Ja!

Utifrån detta återkommer FOU nu med förslag på hur vi tillsammans kan gå vidare, kanske på olika sätt utifrån förutsättningar och önskemål.

Kontakt

Vid frågor funderingar, kontakta gärna:

Publicerad 2021-04-21