Nya arbeten tar sikte på kompetens och kompetensutveckling

Två arbeten under hösten ger förutsättningar för ökad kompetens i angelägna frågor, och möjliggör ökad samverkan mellan de personer och verksamheter som tränar ihop – två aspekter som är centrala i omställningen mot en nära vård, för alla delar av socialtjänsten.

Pilotprojekt för träning av färdighet och förmåga

Under hösten har FOU nu tillsammans med representanter från geriatriken och kommuner samverkat för att utveckla och i begränsad omfattning testa hållbara strukturer för att kvalitetssäkra och stärka kompetens hos medarbetare inom vård och omsorg i kommunerna. Syftet är dels att träna färdigheter och förmågor i olika praktiska moment vid kliniskt träningscentrum (KTC), dels stärkt samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården genom att träna tillsammans.

Den första fasen har ägnats åt att skapa goda förutsättningar för hållbarhet och ett praktiskt relevant KTC genom en gemensam process. Det innebär att parterna, med stöd av FOU nu, jobbat tillsammans med att ta fram behovsbild, målsättning, tillvägagångssätt, tidsplan och strukturer för kontinuerlig anpassning utifrån hur arbetet utvecklas. Baserat på arbetet i fas 1 kommer träning under våren testas på KTC där lärdomar dras för fortsatt färdighetsträning.

"Arbetssättet ger förutsättningar för både ökad kompetens i angelägna och prioriterade frågor samt möjliggör ökad samverkan mellan de personer och verksamheter som tränar ihop, vilket är två delar som båda är centrala i omställningen mot en nära vård", berättar Emma Granström, forskare på FOU nu.

Lärandenätverk som en långsiktig plan

För att dra ytterligare lärdomar från piloten, men även från andra initiativ inom området, har ett lärandenärverk initierats med fokus på utveckling av sätt att systematiskt och säkert kunna träna och kvalitetssäkra färdigheter och förmågor. Lärandenätverket syftar till att möjliggöra erfarenhetsutbyte/lärande mellan intresserade verksamheter och att stärka förutsättningarna att utbildning genom färdighetsträning verkligen ger de avtryck i praktiken vi hoppas på. FOU nu håller i nätverket men frågan och forumet är länsgemensamt och intresserade verksamheter är välkomna att delta. Nätverket, som tuffar på under nästa år, har hittills haft två träffar där engagerade deltagare träffats, inspirerats av varandra och diskuterat angelägna frågor kring bland annat organisation, samverkan och att säkerställa kompetens.

Kontakt

Kontaktpersoner: Emma Granström emma.granstrom@regionstockholm.se, & Christina Riddebäck.

Publicerad 2022-12-16