Vad tycker personer med demenssjukdom och deras anhöriga (2013)

Projektets mål är att utarbeta en mall för hur intervjuer av äldre personer med demenssjukdom och deras anhöriga kan gå till, om deras uppfattning och erfarenheter av den samlade demensvården. Mallen kan sedan användas av kommunerna för jämförelse och lärande.

Det här är ett avslutat arbete

Metod

Arbetet påbörjades i Solna våren 2013, med intervjuer av personer med mild demenssjukdom och deras anhöriga. Vilka erfarenheter av demensvården har de och har de fått det stöd som de behöver? Syftet med projektet var att undersöka det.

Efter intervjudelen hölls en workshop där materialet analyserades. Medverkade gjorde: Medarbetare på FOU nu, en anhörigkonsulent från Solna, en demenssjuksköterska från Sollentuna, en sjuksköterska från minnesmottagningen vid Jakobsbergsgeriatriken och en chef för ett särskilt boende och dagverksamhet på Ekerö.

Resultat

Undersökningen i Solna visade att det fanns svårigheter med att genomföra intervjuundersökningar med personer med demenssjukdom. Samtidigt kom också värdefulla synpunkter fram om den samlade demensvården – både från personer med demenssjukdom och deras anhöriga. De anhöriga uttryckte bland annat vikten av information och kommunikation med vårdgivarna, och den demenssjukes behov av stöd av bra kvalitet. Det framkom också att det är viktigt att veta vart man ska vända sig. Att kunna känna trygghet genom en sammanhållen vårdkedja under hela sjukdomsförloppet, var också viktigt.

Kontakt

För mer information, kontakta Elisabeth Lauritzen, elisabeth.lauritzen@sll.se, eller Frida Bergström, hälsopedagog i Solna stad, frida.bergstrom@solna.se