Utveckling av palliativ vård och omsorg om personer med demenssjukdom som bor på LSS-boenden (2012)

Studien syftar till att möjliggöra att rätt kompetens finns tillgänglig och att det finns fungerande arbetsprocesser när behov av palliativ vård och omsorg om personer med demenssjukdom uppstår på LSS-boenden.

Det här är ett avslutat arbete

Allt fler personer som bor på LSS-boenden blir äldre och får åldersrelaterade sjukdomar, som till exempel demens. Det har gjort att det är allt viktigare med en tydlig ansvarsfördelning och att samverkan fungerar mellan kommun och landsting. Det har också väckt frågan om hur tillgång till rätt kompetens ska säkerställas på LSS-boendena. FOU nu har i uppdrag att belysa detta och startar med en inledande enkätstudie. 

Syfte

Det övergripande syftet är att möjliggöra att rätt kompetens finns tillgänglig och att det finns fungerande arbetsprocesser när behov av palliativ vård och omsorg om personer med demenssjukdom uppstår på LSS-boenden. Målsättningen med den inledande studien är att få en bild av LSS-boendenas behov av kompetens och samverkan inom detta område. Hur ser behovet ut nu och hur kommer det att påverkas av kommunalisering av hemsjukvården.

Metod

Initialt genomförs en studie där FOU nu tillsammans med kommunerna och landstinget belyser ansvarsfördelning, samverkan och behovet av ökad kompetens avseende palliativ vård och omsorg om personer med demenssjukdom inom LSS-boenden.

Arbetet genomförs som en enkätundersökning. Enkätfrågorna tas fram av FOU nu i samråd med FoU-rådet. Frågorna besvaras sedan av respektive kommun och/eller LSS-boende.

Utifrån resultatet av enkätstudien föreslås olika forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med LSS-boendena.

Tid

Arbetet pågår hösten 2012.

Kontaktperson: Elisabeth Lauritzen, FOU nu, elisabeth.lauritzen@sll.se