Utvärdering av Samordningstjänst för äldre (2008–2009)

I projektet ”Samordningstjänst för äldre” har befintliga kommunala och landstingsfinansierade verksamheter gemensamt etablerat en samordningstjänst för att stärka och samordna omsorgs samt hälso- och sjukvårdsresurserna om den enskilda multisviktande äldre personen.

Det här är ett avslutat arbete

Avsikten var att hälso- och sjukvården samt omsorgen ska fungera och uppfattas som en helhet av de äldre personerna/patienterna och deras anhöriga/närstående, oberoende om resurserna kommer från kommunen eller landstinget. Totalt har 56 personer ingått i tjänsten.

Resultatet visar att samordningstjänsten har använts i varierande utsträckning av de inskrivna personerna eller av personer i deras närhet. Det är ett fåtal personer som varit högkonsumenter av tjänsten. Vanligaste åtgärden var hembesök av samordningssjuksköterskan eller av sjuksköterska från ASiH (Avancerad sjukvård i hemmet). I regel genomförde samordningssjuksköterskan flera åtgärder åt gången.

Någon skillnad i antal akutbesök och antal direktintag på geriatrisk klinik före och under projektet mellan grupperna har ej kunnat påvisas.

I flertalet intervjuer framkommer att samordningstjänsten har bidragit till ökad känsla av trygghet genom att vara en direktkontakt med hälso- och sjukvården. Detta i sin tur har bidragit till att de hjälpbehövande i sin tur kunnat bo kvar i ordinära boendet.

De medverkande äldre personerna befinner sig i en komplex livssituation med många vårdkontakter och stort omsorgsbehov. Det är en heterogen grupp med olika behov som varierar över tid. Detta ger argument för att en så pass skör grupp som de äldre personerna i detta projekt behöver en mer differentierad tjänst av hälso- och sjukvård och omsorg i allmänhet.

Användningen av tjänsten och komplexiteten i handläggning av olika åtgärder tyder på att behovet av tillgänglighet och samordning av tjänster är stort för denna målgrupp.

Kontaktperson: Eva Henriksen och Håkan Uvhagen, FOU nu

Läs utvärderingen här: