Stöd för "snabbintro" av ny personal

FOU nu erbjuder erfarenhetsutbyte och stöd för interna utbildningar i "snabbintro" för ny personal inom äldreomsorg och LSS.

Det här är ett avslutat arbete

Behov att snabbt kunna introducera ny personal har varit stort inom äldreomsorg och LSS sedan utbrottet av covid-19. I slutet av mars 2020 fick FOU nu förfrågan om att ta fram och initialt hålla i en introduktion/kortutbildning för personer utan erfarenhet från vård och omsorg. En tredagars "snabbintroduktion" togs fram, testades, utvärderades och utvecklades. Utbildningen låg också till grund för fler nya omgångar som genomfördes inom flera av FOU nu:s ägarkommuner.

Lärdomar från genomförda utbildningar i mars och april 2020 visade att:

  • De praktiska momenten var mycket uppskattade: Att göra själv med vägledning, t.ex. tvätta händer, använda skyddsutrustning, träna förflyttning, måltidssituation, borsta tänder, samt bemötande.
  • Basal hygien och skyddskläder vid covid-19 är viktiga moment. Deltagare lärde sig att ”tänka” basal hygien.
  • Det var värdefullt att förvaltningen/kommunen och de som stod för rekrytering närvarade vid utbildningen och kunde berätta om verksamheterna, praktiska förutsättningar mm.

Då Socialstyrelsen i början av april lanserade en webbutbildning för ny personal har FOU nu övergått till att erbjuda stöd till kommunerna i att ta fram egen introduktion baserad på webbutbildningen. Det kan finnas behov av kompletterande stöd för hur praktisk träning kan genomföras särskilt avseende smittspridning och basal vårdhygien.

Vi kan erbjuda

  • Stöd för interna utbildningar som bygger på Socialstyrelsens "snabbintro". Fokus på att stötta de som håller introduktioner/utbildningar i kommunerna.
  • Fortsatt erfarenhetsutbyte mellan kommunerna, exempelvis genom Microsoft Teams, digitala möten, utbyte av material, samt forum för att lyfta frågor.
  • Stöd i arbetet framåt för att se hur "snabbintro" av ny personal kan växlas över till en mer långsiktig lösning.

PM: Lärdomar

Ett PM som lärdomar från/framgångsfaktorer för snabbintrot har tagits fram mellan FOU nu och medverkande kommuner.

Ladda ner arbetsmaterialet här:

Kontakt

För mer information kontakta Christina Sundman; christina.sundman@regionstockholm.se

Senast ändrad 2022-03-08