Samverkan äldreboende högskola (Utbildningsäldreboende) (2012–2018)

Arbetet med processen Samverkan äldreboende högskola (tidigare ”Utbildningsäldreboendeprocessen”) inleddes 2012, med syftet att främja kvalitén på vård och omsorg, vårdutveckling, kompetensutveckling samt på äldreboendenas lärandemiljöer.

Det här är ett avslutat arbete

Detta genom att:

  • introducera fler elever och studenter i den kommunala äldrevården och omsorgen
  • öka handledarkompetensen hos personalen
  • introducera teorin om att genom att utbilda andra så måste jag vässa mina egna kunskaper
  • bidra till att ge ökad vård- och omsorgskvalité för de boende.

Målet är att ge stöd till verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och lärandemiljöer på äldreboenden, för att därigenom främja kvaliteten inom vård och omsorg. Processen erbjuder vidare en möjlig strategi för rekrytering av medarbetare samt för ökning av antalet platser för studenter och studerande att göra sin kliniska träning.

Arbetsprocessen var deltagarbaserad, och dokumen¬terades och utvärdera¬des kontinuerligt. Totalt har 17 vård- och omsorgsboenden i kommunal och privat regi från totalt sju kommuner ingått. Antalet deltagare har varierat; i genomsnitt har cirka 70 personer deltagit. Deltagarna har varit undersköterskor, vårdbiträden, sjukskö¬terskor, arbets¬terapeuter, sjukgymnaster¬/fysio-terapeuter, sekreterare och enhetschefer. Även personer i beslutande ställning i kommunerna samt lärare och representanter från gymnasieskolor, yrkeshögskolor, högskolor och universitet har ingått. Arbetet pågick i fyra år.

Rapport

Under vintern 2017/2018 färdigställdes en rapport om vad som åstadkommits i processen. Vilka lärdomar kan vi dra av processen så här långt (2014–2016)? Ladda ner rapporten här:

Utvecklingsarbete 2018

Under våren 2018 gjordes ett omtag rörande processens inriktning och organisering. En workshop planerades för involverade parter (inklusive högskola och gymnasium) för att tillsammans planera olika mål för berörda aktörer vad ska uppnås, vilka är utmaningarna och vilka roller vill man ta.

Upplägget av processen ses över för att möta intresse för medverkan samt för att vidareutveckla samverkan mellan verksamheter och akademi. Samverkan och synergieffekter med processen Akademisk geriatrik skall utredas, och strukturer kring klinisk färdighetsträning genom övning på kliniskt träningscentrum (KTC) skall testas och utvecklas.

Processen Utbildningsäldreboende inleddes av Elisabeth Bergdahl, sjuksköterska och med dr., och drivs nu vidare av Håkan Uvhagen. Kontakta Håkan på hakan.uvhagen@sll.se för mer information.