Påverkan på balans hos nya brukare av rollator (2009–2010)

En studie av sambandet mellan rollatoranvändning och ökad risk för fallskador.

Det här är ett avslutat arbete

Användandet av rollator som gånghjälpmedel kan underlätta och stimulera till fysisk aktivitet och deltagande i samhället. Kliniska erfarenheter har dock visat att en undergrupp av personer med nedsatt balans blir beroende av rollatorn. Det finns en risk att en del personer med nedsatt balans snabbt blir beroende av rollatorn vid gång därför att den posturala kontrollen inte stimuleras under användning av rollator. Detta kan medföra att dessa patienter får en ytterligare försämring av balansen och därmed ökad risk för fallolyckor. För att undersöka detta systematiskt utfördes en pilotstudie i samarbete mellan Rehab Nordväst, Stockholms läns landsting och FOU äldre norr.

Syfte

Det primära syftet med pilotstudien var att se om

  • balans
  • funktionell muskelstyrka
  • fysisk aktivitet

påverkas vid användning av rollator. Ett sekundärt syfte var att ge underlag för en powerberäkning inför en eventuellt kommande randomiserad kontrollerad studie.

Pilotstudie visade att balansen förbättrades signifikant medan resultaten för funktionell muskelstyrka och fysisk aktivitetsnivå var oförändrade. Deltagarantalet var litet och studien genomfördes under olika årstider vilket begränsar möjligheterna att dra slutsatser gällande fysisk aktivitet. Deltagarna uppgav att de stimulerades till att träna sin balans och muskelstyrka, trots att de inte fick råd om detta, eftersom de visste att detta skulle undersökas vid en uppföljning. Powerberäkningen visade att antalet personer som behöver inkluderas i en studie för att kunna påvisa en signifikant skillnad varierade mellan 16 och 319 personer i de undersökta variablerna.

Ett viktigt klinisk budskap från pilotstudien, är att Rehab Nordväst bör utarbeta rutiner för ordination av rollator. En mall för vilka tester som ska göras, vilka råd som ska ges och när en uppföljning ska ske, bör också ingå.

Dokument:

Kontaktpersoner: Med. Dr Elisabeth Rydwik, FOU nu, Med. Dr Ann-Sofie Leffler, Rehab Nordväst, SLL