Lokala projekt för att öka kvaliteten i vården och omsorgen om äldre personer med demenssjukdom (2012)

Syftet med detta arbete är att personer med eller misstanke om demenssjukdom och deras anhöriga/närstående under hela sjukdomsutvecklingen skall erhålla hjälp, stöd, vård och omsorg vid rätt tid, på rätt sätt, på rätt nivå och utifrån egna önskemål och behov.

Det här är ett avslutat arbete

Projektet utgår utifrån de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom (2010). 

För att skapa mervärde för personer med demenssjukdom och deras anhöriga måste de handlingsplaner/handlingsrutiner/ samarbetsöverenskommelser mm som tas fram användas i praktiken.

Vidare måste det finnas tydliga strukturer för hållbarhet och ett system för kontinuerlig utveckling av processerna.

Detta medför att arbetet utgår från lokala förutsättningar och vi uppmuntra till lokala lösningar för att bäst passa den äldre personen, deras närstående/anhöriga samt även organisationen och personalen. Den enskildes behov och önskemål är centralt men även upplevda fördelar för medverkande verksamheter.

Lokala arbetsformer, representation och specifika målformuleringar tas fram av respektive grupp.

Berörda verksamheter är Ekerö kommun, Järfälla kommun, Sollentuna kommun, Sigtuna kommun samt Upplands Väsby kommun. Vidare engageras och involveras primärvården, primärvårdsrehabiliteringen samt minnesmottagningarna inom dessa områden.

I Solna stad bedrivs ett motsvarande projekt som vi inom FOU nu har många likheter med och därför kommunicerar och samarbetar med.

Varje grupp eller delprojekt utser en processledare som leder arbetsgruppens gemensamma arbete. Representanter från medverkande verksamheter ansvarar för det interna arbetet i sin egen verksamhet.

Huvudprojektledaransvaret har FOU nu. Huvudprojektledaren erbjuder stöd och handledning till delprocessledarna och grupperna och är den primära kontakten med de landstingsfinansierade verksamheterna. Ett nätverk för delprocessledarna kommer att erbjudas för att möjliggöra ett kontinuerligt lärande mellan respektive delprojekt och grupp.

För mer information, kontakta Inga Hagman, inga.hagman@sll.se, FOU nu