Forskningsanslag till projekt om hur ohälsa bland äldre kan förebyggas

Genom att kartlägga hur bland annat socialtjänsten och sjukvården samarbetar ska forskare ta fram insatsmodeller för att hjälpa äldre att behålla sin hälsa så länge som möjligt. Projektet kommer att bidra till mer kunskap om hur aktörer samarbetar för att förebygga ohälsa hos äldre, men också hur forskning kan bidra till samverkan. Samsas-projektet har nyligen beviljats ett forskningsanslag på strax över fem miljoner kronor.

Befolkningen i Sverige blir allt äldre och fler äldre bor kvar hemma. Med stigande ålder ökar risken för försämrad fysisk, psykisk och social ohälsa, något som kan påverka livskvaliteten och bidra till ökade vård- och omsorgskostnader i samhället. För att förebygga sämre hälsa hos äldre ska nu ett så kallat aktionsforskningsprojekt undersöka hur bland annat socialtjänsten och sjukvården samarbetar. Projektet har fått namnet Samsas och kommer pågå i fyra år. Samsas står för Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre – ett samhällsbaserat aktionsforskningsprojekt.

Syftet med studien är att utforska, samskapa och utvärdera nya samverkansmodeller för förebyggande insatser i partnerskap med äldre, personal, chefer och beslutsfattare inom kommun, region och civilsamhälle.

Projektet är ett samarbete mellan fyra forsknings- och utvecklingsenheter, FoU:er, i Stockholm: FOU nu, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Nestor FoU-center och FoU Nordost.

Aktionsforskningsprojektet har en deltagande forskningsansats. Det innebär att vi arbetar tillsammans med de aktörer som berörs, för att utveckla nya arbetsmetoder och utvärdera dem. Ett första steg i arbetet är att skapa en grupp med personer som ska hjälpa oss forskare i projektet med att både utforma studien och rekrytera deltagare. Det handlar både om representanter för äldre personer själva, pensionärsorganisationer, kommuner och regionen.

Genom fallstudier och fyra delstudier vill vi sedan utforska:

  • äldre personers användning av socialtjänst och sjukvård, hur samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre ser ut, och vilka aktörer som är, respektive borde kunna vara, aktiva i sådan samverkan
  • vilka modeller som samskapas och hur samverkan manifesteras i praktiken i samarbetet mellan olika aktörer
  • i vilken utsträckning uppsatta samverkansmål uppnås och vilka effekter av samverkan aktörer identifierar som särskilt betydelsefulla
  • på vilka sätt den deltagande forskningsansatsen påverkar aktörer och forskare, kunskapsproduktion och användning av resultaten, samt hur aktionsforskning bidrar till kunskap.

Projektet har nyligen fått ett anslag på 5,2 miljoner kronor från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte.

Kontakt

För mer information, kontakta Charlotte Klinga charlotte.klinga@sll.se eller Maria Flink maria.flink@sll.se

Publicerad 2021-05-21

Senast ändrad 2021-11-03