Forskningsanslag till projekt om hur ohälsa bland äldre kan förebyggas

Genom att kartlägga hur bland annat socialtjänsten och sjukvården samarbetar ska forskare ta fram insatsmodeller för att hjälpa äldre att behålla sin hälsa så länge som möjligt. Projektet kommer att bidra till mer kunskap om hur aktörer samarbetar för att förebygga ohälsa hos äldre, men också hur forskning kan bidra till samverkan. Samsas-projektet har nyligen beviljats ett forskningsanslag på strax över fem miljoner kronor.

Befolkningen i Sverige blir allt äldre och fler äldre bor kvar hemma. Med stigande ålder ökar risken för försämrad fysisk, psykisk och social ohälsa, något som kan påverka livskvaliteten och bidra till ökade vård- och omsorgskostnader i samhället. För att förebygga sämre hälsa hos äldre ska nu ett så kallat aktionsforskningsprojekt undersöka hur bland annat socialtjänsten och sjukvården samarbetar. Projektet har fått namnet Samsas och kommer pågå i fyra år. Samsas står för Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre – ett samhällsbaserat aktionsforskningsprojekt.

Projektet är ett samarbete mellan fyra forsknings- och utvecklingsenheter, FoU:er, i Stockholm: FOU nu, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Nestor FoU-center och FoU Nordost.

Ett första steget i arbetet kommer vara att skapa en grupp med personer som ska hjälpa oss forskare i projektet med att både utforma studien och rekrytera deltagare. Det handlar både om representanter för äldre personer själva, pensionärsorganisationer, kommuner och regionen.

Forskarna ska genomföra fallstudier och fyra delstudier där de ska studera hur äldre personer använder socialtjänst och sjukvård, vilka modeller för förebyggande arbete som används i samarbete mellan olika aktörer, vilka effekter det förebyggande samarbetet har och hur aktionsforskning bidrar till kunskap.

Projektet har nyligen fått ett anslag på 5,2 miljoner kronor från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte.

Kontakt

För mer information, kontakta Charlotte Klinga charlotte.klinga@sll.se eller Maria Flink maria.flink@sll.se

Publicerad 2021-05-21

Senast ändrad 2021-06-07