Forsa-seminarium om ledarskap och styrning i äldreomsorgens mångetniska arbetsgrupper

  • 2023-11-14

  • 17 - 18.30

  • Fysiskt och digitalt via Zoom

Föreningen Forsa Stockholm bjuder in till ett öppet seminarium om Arbete under (o)lika villkor? Om äldreomsorgens vardag, ledning och styrning i mångetniska arbetsgrupper.

Med dagens äldreomsorg i fokus framstår det som alltmer angeläget att anlägga perspektiv, som tar hänsyn till, och förmår att analysera de förändringar som kännetecknar äldreomsorgens arbetsgrupp. Från tidigare forskning vet vi att synligt rasifierad personal som arbetar inom äldreomsorgen riskerar att möta rasistiska kommentarer och bli bortvalda av de äldre omsorgsmottagarna. Vidare vet vi att frågor som handlar om språk och språkkompetens artikulerats alltmer inom äldreomsorgen. Det kommer inte minst till uttryck i form av den vägledning för att bedöma äldreomsorgspersonalens språkkunskaper som utarbetats av Socialstyrelsen.

En stor del av den nordiska forskningen som finns har framför allt fokuserat på äldreomsorgspersonalens perspektiv att möta och hantera rasism samt på konsekvenser av språkbarriärer i äldreomsorgens vardagspraktik. Däremot har chefernas perspektiv sällan varit i fokus. I denna presentation riktas därför blicken mot hur första linjens chefer inom hemtjänst och särskilt boende diskuterar och reflekterar kring frågor som handlar om personalens utsatthet för rasism och betydelser av språk och språkbarriärer. Hur hanterar cheferna dessa situationer och hur balanserar de mellan att säkerställa såväl goda som icke-diskriminerade arbetsvillkor för personalen och omsorgsmottagarnas rätt till inflytande och själv-bestämmande i kundvalet och privatiseringens era? Vilka förutsättningar finns och krävs för att skapa ett inkluderande och icke-diskriminerande arbete inom äldreomsorgen?

Presentationen bygger på en analys av intervjuer med 30 chefer verksamma inom hemtjänst och särskilt boende i olika kommuner och i olika driftsformer. Även om det är äldreomsorgen som är i fokus för presentationen har resultaten bäring även inom andra områden inom vård och omsorg.

Om

Seminariet hålls av Palle Storm, socionom, lektor och forskare vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Hans forskning har främst fokuserat på äldreomsorgen ur ett genus- och etnicitetsperspektiv. Han har även egen erfarenhet av 15 års arbete som vårdbiträde och undersköterska i äldreomsorgen.

Föreningen Forsa Stockholm har som mål att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik.

Vid frågor, kontakta ann-sofie.bergman@socarb.su.se

Tid

14/11 2023 kl. 17.00–18.30

Plats

På plats: Mötesrum 25, Plan 3, Hus 2, Campus Albano, Albanovägen 18, Stockholm

Digitalt: På Zoom, på https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66181039028

Forskning och utveckling