PVIS: Palliativ vård i särskilt boende för äldre – Fas 1 (2008–2011)

En utbildningssatsning för att öka kunskapen om äldre personers behov i livets slutskede. Här beskrivs fas 1, som ägde rum 2008–2011.

Det här är ett avslutat arbete

Vi lever i dag allt längre och antalet äldre personer kommer bli fler. Detta innebär troligen att fler äldre personer kommer att leva den sista tiden i livet med fler sjukdomar samt med ett ökat vårdbehov. Det ökar behovet av vård- och omsorgspersonal med kvalificerad och professionell utbildning.

Mot bakgrund av detta genomfördes under perioden 2008-2011 en utbildningssatsning för att öka kunskapen om äldre personers behov i livets slutskede. Projektet kallades Palliativ vård i SÄBO (PVIS). Nära 3 000 medarbetare från åtta kommuner, fyra stadsdelar i Stockholms stad och sju ASiH-verksamheter (avancerad sjukvård i hemmet) deltog i projektet. Målgrupp för utbildningssatsningen var medarbetare på Vård- och omsorgsboende.

Målsättning

Målsättningen med PVIS var ökad kvalitet i omhändertagandet av personer i livets slutskede. Vidare hoppades man uppnå ökat samarbete mellan olika yrkesgrupper. Ett krav för medverkan var registrering i Svenska Palliativregistret.

Genomförande

Sju utbildningsmodeller utvecklades inom ramen för projektet, samtliga byggde på den palliativa vårdens fyra hörnstenar; symtomlindring, kommunikation, närståendestöd och teamarbete. Föreläsningar, handledning och reflektion i mindre grupper har använts i de olika utbildningsmodellerna.

De sju utbildningsmodellerna använde sig av olika tillvägagångssätt:

  • Utbildning av Palliativa ombud
  • Gruppundervisning i olika yrkesgrupper
  • Föreläsningar om LCP
  • Tvärdisciplinära storföreläsningar och gruppsamtal
  • Arbetsplatsförlagd utbildning i tvärprofessionella team
  • Trestegsmodell i Palliativ vårdfilosofi
  • Föreläsningar och reflekterande samtal

En lyckad satsning, men utvecklingen av den palliativa vården behöver fortsätta!

PVIS har varit en lyckad satsning men utvecklingen av den palliativa vården måste fortsätta. Behovet av ökad kunskap om god palliativ vård och vård i livets slutskede kan inte ses som ett tidsbegränsat projekt. Det krävs att ny kunskap används i det dagliga arbetet, något som bara kan bli verklighet när kvalitetskrav tydliggörs i lokala verksamheter och ansvariga chefer samt övriga medarbetare prioriterar detta arbete.

Utöver engagemang och utbildning i palliativ vård behöver all personal kontinuerlig fortbildning, möjlighet till reflekterande samtal, och genomtänkta rutiner. Resultat från forskning inom palliativ vård måste användas i praktiken.

Utbildningsmaterial

Projektet har tagit fram ett utbildningsmaterial med mål att stödja kunskapsutvecklingen. Detta utbildningsmaterial kommer att uppdateras. Målet är nu att skapa en webbaserad utbildning.

Under tiden arbetet pågår med att ta fram den nya, webbaserade, utbildningen finns det gamla materialet att tillgå. Vill du beställa utbildningsmaterial i palliativ vård? Anmäl dig som prenumerant på FOU nu:s nyhetsbrev så får du information om när i vår du kan beställa den nya reviderade versionen.

PVIS har genomförts i samarbete mellan Stockholms läns landsting, Kommunförbundet Stockholms län och FOU nu.

Nedladdningsbart material

Fortsättningsarbete

Arbetet fortsatte med PVIS: Palliativ vård i särskilt boende för äldre – Fas 2 (2013–2014)