PVIS: Palliativ vård i särskilt boende för äldre – Fas 2 (2013–2014)

En utbildningssatsning för att öka kunskapen om äldre personers behov i livets slutskede. Här beskrivs fas 2, som ägde rum 2013–2014.

Det här är ett avslutat arbete

Alla har rätt till god palliativ vård (vård i livets slutskede) i både tidigt och sent skede av sjukdomsförloppet. Men äldres behov av palliativ vård behöver synliggöras och kunskaperna kring tidigt respektive sent skede behöver spridas.  Målsättningen med projektet är att uppnå ökad kvalitet i omhändertagandet av äldre personer som bor i särskilt boende och är i behov av palliativ vård.

Arbetet som påbörjades 2008-2011 i Palliativ vård i särskilda boenden för äldre – Fas 1 fortsätter nu.

Utvärderingen från projektet visar tydligt att projektet utifrån chefernas perspektiv har haft effekt, och att antalet palliativa ombud på vård- och omsorgsboendena nu ökar. Samtidigt visar utvärderingen att kunskapen om tidigt och sent skede i palliativ vård brister; Detta är något som vi tillsammans behöver jobba med. Nu går vi vidare i processen under 2014! Vården i livets slutskede kommer att lyftas och synliggöras som en helhet.

Fortsatt utveckling av PVIS 2013–2014

Under 2013 och 2014 kommer PVIS (Palliativ vård i särskilt boende)-processen att utvecklas. Genom föreläsningar och möten gås resultaten igenom och implementeras. Utbildningsmaterialet som togs fram under projektet revideras utifrån vårdprogram, vetenskapliga resultat och riktlinjer, och tillgänglighet. Arbetet påbörjas under december 2013.

Nätverk för palliativa ombud på vård- och omsorgsboenden skall skapas och bjudas in till ett första nätverksmöte med föreläsning under våren 2014. Workshops för ombuden skall planeras.

Utbildningsmaterial

Projektet har tagit fram ett utbildningsmaterial med mål att stödja kunskapsutvecklingen. Detta utbildningsmaterial kommer som nämnts ovan att uppdateras. Målet är nu att skapa en webbaserad utbildning.

Webbutbildningen riktar sig till all personal på vård och omsorgsboenden och leder till en ökad kompetens hos personalen, och ett mer personinriktat arbetssätt. Fler behöver utbildas och arbetssättet behöver införas som en del i det dagliga arbetet.

Webbutbildningen och Utbildningsmaterialet ligger i linje med ”Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012–2014”. Utbildningen genomgår under hösten en vetenskaplig granskning och beräknas kunna publiceras under slutet av 2014.

Under tiden finns det gamla materialet att tillgå. Vill du beställa utbildningsmaterial i palliativ vård? Anmäl dig som prenumerant på FOU nu:s nyhetsbrev så får du information om när i vår du kan beställa den nya reviderade versionen.

Fortsättningsarbete

Arbetet fortsatte med PVIS: Palliativ vård i särskilda boenden för äldre – Fas 3 (2015–2016)