Två år senare — Chefernas syn på utbildningsprojektet Palliativ vård i särskilt boende (2014)

Det här är ett avslutat arbete

Palliativ vård i särskilt boende (PVIS) var ett utbildningsprojekt som genomfördes under åren 2008–2011. Nära 2800 vård- och omsorgsgivare på särskilda boenden för äldre (numera benämnda Vård- och omsorgsboenden) i Stockholms län deltog, och fick utbildning genom sju olika modeller för kompetensutveckling i palliativ vård.

Syftet med denna rapport är att beskriva effekterna av utbildningssatsningen, några år efter projektets avslutande. En uppföljning utifrån chefernas perspektiv.

Effekter

Vilka effekter kan ses nu, mer än två år efter att satsningen avslutats? En intervjubaserad uppföljning har gjorts utifrån deltagarnas nuvarande chefers perspektiv.

Flera saker har framkommit, bland annat:

  • Att tydliga rutiner kring palliativ vård i livets slutskede nu finns.
  • Att checklistor används.
  • Att palliativa ombud finns och att fler utbildas.
  • Att cheferna anser att deras personal har ett palliativt förhållningssätt vid vård av döende.

PVIS-projektet kan ur chefernas perspektiv anses ha haft effekt: Checklistor används, tydliga rutiner kring vård i livets slutskede finns, och palliativa ombud finns och fortsätter att utses. Faktum är att ingen annan utbildningsintervention har så frekvent återkommit i intervjuerna som just de palliativa ombuden. Det är tydligt att palliativa ombud som begrepp var något de intervjuade cheferna har kunnat förhålla sig till. Checklistorna och utbildningsmaterialet har också möjliggjort fortsatt utbildning av personalen. På det stora hela svarade den övervägande delen av de chefer som intervjuats att utbildningssatsningen PVIS varit till stor nytta.

De intervjuade hade dock varierande uppfattningar om vad palliativ vård och vård i livets slutskede innebär, och närmare hälften av de intervjuade cheferna hade dåliga kunskaper om vad som praktiskt sker i vården och omsorgen när det gäller palliativ vård inom deras verksamheter. Projektet kan därför sägas haft ett positivt genomslag, om än otillräckligt.

Det finns fortfarande brister, och kunskap saknas om palliativ vård generellt på vård- och omsorgsboenden. Konsekvensen blir att PVIS-projektet bör fortsätta i någon form.

Ladda ner rapporten här: