Utvärdering av Palliativ vård i särskilt boende för äldre (2011)

FOU nu har utvärderat projektet Palliativ vård i SÄBO (PVIS).

Det här är ett avslutat arbete

Bakgrund

Alla borde få god vård i livets slutskede. Eftersom vi lever längre kommer troligen fler äldre personer leva den sista tiden med fler sjukdomar och även drabbas av långvarig sjukdom. Detta innebär ett ökat behov av kvalificerad och professionell personal inom vård och omsorg.

Mot bakgrund av detta genomfördes en utbildningssatsning under perioden 2008–2011 för att öka kunskapen om äldre personers behov i livets slutskede, projektet kallades Palliativ vård i SÄBO (PVIS). Nära 3 000 medarbetare från åtta kommuner, fyra stadsdelar i Stockholms stad och sju ASiH-verksamheter (avancerad sjukvård i hemmet) deltog i projektet. Målgrupp för utbildningssatsningen var medarbetare på Vård- och omsorgsboende.

Målsättningen var ökad kvalitet i omhändertagande av personer i livets slutskede. Vidare var projektets ambition att uppnå ökat samarbete mellan olika yrkesgrupper. Ett krav för medverkan var registrering i Svenska Palliativregistret.

Utvärderingen

Projektet PVIS har utvärderats av FOU nu, forskning och utveckling med inriktning på äldre och funktionshindrade personer, i samarbete med Ersta Sköndal Högskola, Enheten för forskning i palliativ vård. Både kvantitativa och kvalitativa aspekter av olika utbildningsmodeller har evaluerats.

Exempel på resultat och lärdomar av utbildningssatsningen

  • Medvetenheten om palliativ vård för äldre personer har ökat. Idag förs det i större utsträckning en dialog kring denna livsviktiga fråga.
  • PVIS har bidragit till ökad reflektion hos personalen och förändrande attityder till både döendet och döden. Palliativ vård är nu en mer naturlig del i arbetet på Vård- och omsorgsboende, (särskilt boende).
  • Registrering i Svenska Palliativregistret av medverkande Vård- och omsorgsboende har ökat.
  • Oavsett vilken utbildningsmodell man väljer leder det till ökad medvetenhet, diskussion och kunskap, men utbildningen måste anpassas efter lokala förutsättningar.
  • De hierarkier som finns inom och mellan organisationer försvårar teamarbete samt hindrar utveckling och förändringsarbete.
  • Personal som undervisar ska ha pedagogisk utbildning och träning.
  • Roller är ofta otydliga; undersköterskor, läkare och sjuksköterskor samt ledning behöver tydliga strukturer och riktlinjer för beslut om vård i livets slutskede.
  • Ledningens engagemang är avgörande för att den nya kunskapen kommer till användning i praktiken.

Ladda ner utvärderingen här