Samverkan för bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende (2013–2014)

God munhälsa är särskilt viktigt när man blir äldre, och det gäller inte minst för personer med demenssjukdom. FOU nu har tagit fram förslag till åtgärder.

Det här är ett avslutat arbete

Materialet är framtaget i nära samarbete med Folktandvården i Jakobsberg och Ekerö, samt berörda verksamheter i Ekerö och Järfälla, och kan vara ett stöd för den lokala samverkan kring personer med demenssjukdom.

När minnet sviker blir munnen lidande

God munhälsa har stor betydelse för den allmänna hälsan, det sociala livet och för livskvaliteten - större än vad man tidigare känt till. När man blir äldre blir det extra viktigt att ta hand om sin mun. De som har stora omvårdnadsbehov behöver få stöd att hålla kontakten med tandvården. För personer med demenssjukdom kan munhälsan bli särskilt problematisk; Att borsta tänderna kan lätt glömmas bort, bli för tidskrävande eller uppfattas som obehagligt. Insikt om vikten av munhygien saknas ofta, och det kan vara svårt för personal eller anhöriga att få hjälpa till med den dagliga munvården.

Tips: FOU i Väst har publicerat en rapport om munhälsa hos äldre som bor hemma. ”Skör och äldre – vad händer med tänder?”, rapport 4:2013. Hämta eller beställ på www.grkom.se/fouivast

Vad kan socialtjänst, primärvård och minnesmottagning göra?

FOU nu har i nära samarbete med Folktandvården i Jakobsberg och Ekerö samt berörda verksamheter i Ekerö och Järfälla tagit fram förslag till fyra åtgärder: Konkreta och basala åtgärder som ger en grund för att uppmärksamma och inkludera munhälsan i en sammanhållen vård och omsorg kring personer med demenssjukdom. Åtgärderna kan på ett enkelt sätt genomföras inom ramen för verksamheternas vanliga arbete.

Här finns också förslag till utvecklingsområden för de verksamheter som vill göra mer för en bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende.

Arbetet har utgått från de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom, tandvårdsstödslagen och överenskommelser gällande munhälsobedömning genom uppsökande verksamhet mellan landstinget och kommunerna i Stockholms län.

Välj hur åtgärderna genomförs i er kommun

Materialet är gjort för att anpassas lokalt; Verksamhetsansvariga inom socialtjänst, primärvård och minnesmottagning väljer vilka åtgärder som ska införas i respektive kommun. Beslut fattas, på samma sätt som andra ändringar i de lokala modellerna / lokala programmen, i de flesta fall genom beslut i respektive samverkansgrupp.

Materialet finns nu tillgängligt för nedladdning

För mer information, kontakta Elisabeth Lauritzen, elisabeth.lauritzen@sll.se