Praktiknära forskning med fokus på förebyggande arbete

Tillsammans med äldre-FoU:erna i länet har FOU nu beviljats externa medel för praktiknära forskningsprojekt inriktade på förebyggande arbete.

Omställningen till God och nära vård riktar bland annat fokus mot ett förebyggande arbete i relation till ett reaktivt arbetssätt. Men, det finns begränsad forskning om vad förebyggande arbete kan vara, hur och av vem det kan göras och dess effekt, i synnerhet när ett förebyggande arbete görs i samverkan. Tillsammans med äldre-FoU:erna i länet (Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Nestor FoU-center och FoU Nordost) har FOU nu beviljats externa medel för praktiknära forskningsprojekt som på olika sätt ökar kunskapen om och tillsammans med praktiken stärker ett förebyggande arbete.

Samsas

Ett projekt är Samsas – Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre – ett samhällsbaserat aktionsforskningsprojekt. Genom att kartlägga hur bland annat socialtjänsten och sjukvården samarbetar ska forskare ta fram samverkansmodeller för att hjälpa äldre att behålla sin hälsa så länge som möjligt. Projektet kommer att bidra till mer kunskap om hur aktörer samarbetar för att förebygga ohälsa hos äldre, men också hur forskning kan bidra till samverkan.

Projektet beviljades i våras ett forskningsanslag på strax över fem miljoner kronor från Forte. Arbetet är ett samarbete med äldre-FoU:erna FoU Nordost, Nestor Fou-center och Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum.

Läs mer om SAMSAS här: Forskningsanslag till projekt om hur ohälsa bland äldre kan förebyggas

Samarbete för förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer

Ett annat nyligen beviljat forskningsprojekt där FOU nu är medsökande heter ”Samarbete för förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer”. Fokus är det förebyggande arbetet kring äldres hälsa, exempelvis undernäring, fall och psykisk ohälsa, där kommunerna behöver samarbeta med regionen. Projektet kommer att undersöka hur egenvårdsintyg kan användas för att stärka samarbete mellan primärvård och äldreomsorg för effektivt och jämlikt förebyggande av ohälsa och försämrad funktionsförmåga hos hemmaboende äldre personer med hemtjänst.

Även andra former för samverkan mellan socialtjänst och primärvård, i syfte att stödja personers egenvård, kommer utforskas. Ett samskapande med praktiken är en bärande princip genom arbetet. Projektet beviljades ca 4,5 miljoner, är i en uppstartsfas och kommer pågå i tre år. Mer information kommer.

Publicerad 2021-11-01