Utvärdering av nytt larmkoncept (2008–2009)

Syftet är att utvärdera och kvalitetssäkra ett nytt trygghetslarmsystem i Sigtuna kommun genom att följa erfarenheter som görs vid introduktion av larmsystemet samt göra en uppföljning hos de boende och deras anhöriga/närstående om hur de upplevt informationen, introduktionen, samt deras erfarenheter av själva systemets funktion.

Det här är ett avslutat arbete

De svar som deltagarna i detta försök har gett i sina intervjuer visar på att den positiva upplevelsen av trygghetslarm inte endast är avhängt på upplevelsen av att det skapar trygghet. Andra parametrar som spelar in är också att kunna uppnå ett så stort självbestämmande som möjligt. Intervjuerna visar på att detta också innebär att man vill vara självständig och ha möjligheten att ta eget ansvar för sin trygghet.

Resultatet av intervjuerna i såväl omgång ett som omgång två indikerar att de äldre personerna upplever att kvalitet ger upplevd kontinuitet och inte nödvändigtvis tvärtom.

En samstämmighet mellan äldre medverkande personer, anhöriga och nyckelperson framträder vad gäller uppfattningar om behov av information och manual, felande larmteknik samt ökad trygghet för de medverkande äldre personerna som konsekvens. Intervjuad nyckelperson lyfter fram minskad arbetsbörda och högre kvalitet på arbete lyfts fram som konsekvens av systemet.

Larmprocessen har fungerat som planerat med en genomsnittlig inställningstid av hemtjänstens personal hos den äldre personen på cirka 25 minuter. Antal larm och hanteringen av larm varierar över tid.

Resultatet från enkätundersökningen fann att rädslan för att falla har minskat signifikant när svaren vägs samman och specifikt vid bad- och duschaktiviteter men det går inte att med säkerhet dra slutsatsen att larmsystemet varit hela orsaken till denna förändring. 
 
Projektet initierades av medverkande kommun.
Kontaktperson: Håkan Uvhagen, FOU äldre norr

Läs slutrapporten här:

Läs projektplanen här: