Självständighet för personer med funktionsnedsättning

FOU nu har i samverkan med kommunerna tagit fram ett material – Självständighetens labyrint – för dialog och utveckling, och för ökad självständighet för vuxna med funktionsnedsättning som har stöd enligt LSS eller SoL.

Det här är ett avslutat arbete

"Självständighetens labyrint" är namnet på en skrift som är resultatet av en intervjuundersökning och ett utvecklingsarbete som pågick i flera steg under flera år.

Vuxna, i yrkesverksam ålder (18-64 år), med intellektuell, psykisk eller neuropsykiatriska funktionsnedsättning som hade stöd enligt LSS eller SoL intervjuades om deras syn på självständighet i deras liv. Resultatet presenterades i en skrift som utformades i dialog med verksamheter för att få ett attraktivt och användarvänligt material. En skrift för reflektion och dialog. Ett studiematerial till skriften togs sedan fram i samarbete med Sigtuna kommun.

Fördjupningsarbeten bedrevs utifrån skriften, inledningsvis i tvärgrupper mellan kommunerna. Arbetet involverade chefer och personal från boende, daglig verksamhet/sysselsättning, boendestöd och personlig assistans samt handläggare, utredare/kvalitetsutvecklare, anhörigstöd och politiker. Även verksamheter inom Region Stockholm, Myndigheten för delaktighet, brukarorganisationer och forskare inom området deltog. Fortsatt utvecklingsarbete bedrevs sedan på flera olika sätt inom kommunerna. Resultat och reflektioner presenterades vid årlig gemensam konferens. FOU nu stöttade vissa utvecklingsarbeten och tog utifrån dessa erfarenheter fram ett enkelt material för internt utvecklingsarbete inom verksamhet eller i en kommun.

Materialet, Självständighetens labyrint, finns att ladda ner här (PDF). För ytterligare material, se länk nedan.

Stöd till användning av materialet Självständighetens labyrint

Stöd till användning samt spridning av erfarenheter från arbetet erbjuds till de kommuner som önskar använda materialet Självständighetens labyrint. Arbetet har baserats på intervjuer med vuxna som har funktionsnedsättning och stöd enligt LSS eller SoL och omfattat alla kommunala nivåer, från politik till medarbetare.

Skriften ”Självständighetens labyrint” är resultatet av ett utvecklingsarbete kring självständighet för personer i yrkesverksam ålder (18–64 år) med intellektuella, psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Läs mer om Självständighetens labyrint här: Hinder och möjligheter till självständighet för personer med funktionsnedsättning (Självständighetens labyrint)

Erfarenheter från artikel 19-projektet

Några kommuner har gått vidare med självständighetsarbetet och deltar i Independent Livings projekt "Artikel 19 som verktyg" där bl a indikatorer för självständighet ska tas fram. FOU nu medverkar och stöttar tillsammans med Forum Carpe.

Senast ändrad 2023-03-20