Uppföljning och lärande från Metodrum i Upplands Väsby

FOU nu genomför tillsammans med Upplands Väsby en uppföljning av kommunens s.k. "Metodrum" – ett lokalt lärocenter för personal inom både kommunal-, privat- och regional verksamhet.

Upplands Väsby har under 2022 etablerat ett Metodrum som är ett lokalt lärocenter med gemensamma utbildningar för personal inom både kommunal-, privat- och regional verksamhet, både vad gäller praktiska och teoretiska moment.

Under 2023 genomför FOU nu tillsammans med Upplands Väsby en uppföljning av Metodrummet i syfte att synliggöra det som åstadkommits men också att söka ”svar” på frågorna hur/varför/under vilka omständigheter som effekterna/avtrycken sker eller inte sker. Detta för att ge konkret riktning på förbättring och ett nästa steg i utvecklingen av Metodrummet, men också förhoppningsvis generella lärdomar för andra insatser/initiativ som görs inom kommunen.

Uppföljningen bygger på två delar där del 1 handlar om att synliggöra Metodrummets verksamhetslogik. Detta görs genom att skapa en ”karta” kring hur Metodrummet antas fungera och ge de värden eftersträvas. Konkret handlar det om att ge en bild av: vilka behov/utmaningar som ligger till grund för Metodrummet, vilka ”resurser” som ges, de aktiviteter som sker, effekter på kort, medellång och lång sikt effekter på längre sikt; en bild av hur detta hänger ihop.

I del 2 används verksamhetslogiken som ram för uppföljningen. Den hjälper till med att precisera vad vi ska ”leta efter” och var. Den hjälper oss också att få syn på vad som behöver ”finnas emellan” de olika delarna i logiken (exempelvis; vad har underlättat eller försvårat att effekter på kort sikt (förstärkt kunskap) har lett till effekter på medellång sikt, att kunskapen omsatts i praktiken i den egna verksamheten?).

I denna fas kommer personer i verksamheter/chefer i verksamheter som varit med vid aktiviteter i Metodrummet att inkluderas, just för att få syn på hur det tagits emot och vad som bidragit/försvårat omsättning i praktiken.

Upplands Väsby har i samarbete med Storsthlm tagit fram en film om Metodrummet. Se filmen här (Storsthlm.se).

Kontakt

För mer information, kontakta Håkan Uvhagen hakan.uvhagen@regionstockholm.se eller Emma Granström emma.granstrom@regionstockholm.se

Publicerad 2023-03-23