Stort intresse för nystartat regionalt nätverk för demens/kognitiv sjukdom

Nu har Stockholms län och Gotland åter ett gemensamt nätverk för frågor rör demens/kognitiv sjukdom.

Den 5 maj var uppstartsmötet för nätverket som samlar både lokala, regionala och nationella aktörer. Tillsammans för ökad samverkan och samsyn i vårt län. Sammankallande var Jens Berggren från Nätverket för kognitiva mottagningarna i region Stockholm och region Gotland. FOU nu ingår i arbetsgruppen som administrerar nätverket.

Detta vill vi ha nätverket till:

 • Utveckla samverkan mellan aktörer som arbetar med demensfrågor/
  kognitiv sjukdom i Stockholms län o Gotland, både aktörer inom
  kommunerna och regionen, med flera.
 • Bygga nätverk för kontakt – Lista med kontaktuppgifter, t ex yrkesspecifikt.
 • Olika proffessioner/verksamheter presenter sig.
 • Öka förståelse för varandra.
 • Dela information.
 • Sprida info om vad som finns i länet när det gäller demens/ kognitiv sjukdom.
 • Dela info om det som är nytt inom området.
 • Aktuell forskning.
 • Sprida kunskap och idéer.
 • Dela erfarenheter.
 • Få goda exempel.
 • Hur jobbar andra? T ex samverkan, utmaningar/tips?
 • Utbyta erfarenheter om de svåraste fallen – där man inte vet hur man ska göra.

För mer information om nätverket, se Samarbete kring demensfrågor

Planerade möten

Nästa möte är planerat till 1 oktober 2021, kl 13.00–15.00

Stockholms läns demensdag: Digitalt möte 10/11 2021. Äldrecentrum och Svenskt demenscentrum arrangerar.

Samlar lokala, regionala och nationella aktörer

FOU nu medverkade vid uppstartsmötet som samlade ca 30 deltagare från kommunerna, regionens vårdgivare, RPO primärvård, regionala FoU:er och kunskapscentrum, Karolinska institutet och nationella kompetenscentra; Svenskt demenscentrum och kvalitetsregistret SveDem. Fler aktörer har anmält sitt intresse att ingå i nätverket.

Redan nu ingår representanter från RPO regionala program områden; primärvård och äldres hälsa, alla äldre FoUérna i länet, Forum Carpe, Akademiskt primärvårdscentrum, Palliativt kunskapscentrum, nätverket för kognitiva mottagningarna. Intresset är även stort från lokala utförare, rehabenheter, vårdcentraler, kommunernas äldreomsorg och omsorg, MAS, anhörigkonsulenter mfl.

Bra komplement till FOU nu:s nätverk för demens/kognitiv sjukdom

FOU nu har sedan 10 år ett delregionalt nätverk för kommunerna i nordvästra Stockholm och de kognitiva mottagningarna i området. Det regionala nätverket blir ett bra komplement. FOU nu är aktiva i det regionala nätverket för att på bästa sätt bidra till vårt delregionala nätverk.

Kontakt

För mer information kontakta Elisabeth Lauritzen FOU nu, elisabeth.lauritzen@sll.se

Publicerad 2021-05-06

Senast ändrad 2021-06-07