Stärkt regional samordning och lokal samverkan kring yngre personer med kognitiv sjukdom

FOU nu kommer under 2024 stödja arbetet för den lokala samverkan kring yngre med demens. Arbetet sker i samverkan mellan nordvästkommunerna samt genom att aktivt bidra till regional samordning inom detta område.

FOU nu har sedan 2012 aktivt arbetat med att stödja lokal samverkan mellan regionens verksamheter och kommunerna för sammanhållen vård och omsorg av personer med demenssjukdom samt stöd för deras anhöriga. I det arbetet ingår både stöd för lokal samverkan och stöd i utvecklingsarbeten. Arbetet utgår från nationella och regionala styrdokument med fokus på utveckling av lokal god och nära vård för personer med kognitiv sjukdom.

FOU nu håller i ett nätverk med kommunernas demenssamordnare och kognitiva mottagningarna i nordvästra Stockholm samt deltar aktivt i det regionala nätverket kring kognitiva sjukdomar. I nätverken stöder FOU nu integreringen av demenssamverkan i de nya strukturerna för samverkan i god och nära vård.

  • Behov av att utveckla lokalt samarbete avseende yngre personer med kognitiv sjukdom har identifierats i flera kommuner och lyfts återkommande senaste året i det regionala arbetet.
  • Nuvarande brister och behovet av utveckling avser dels personer med funktionsnedsättning med LSS-insatser som får kognitiv sjukdom och yngre som får kognitiv sjukdom och då behöver LSS-insats eller annat stöd.
  • Många beskriver behovet av regional samordning/erfarenhetsutbyte mm i denna fråga då det är komplexa frågor men rör relativt få individer i varje kommun.

Utveckling 2024

FOU nu avser därför att under 2024 stödja arbetet för den lokala samverkan kring yngre med demens. Arbetet sker i samverkan mellan nordvästkommunerna samt genom att aktivt bidra till regional samordning inom detta område.

Läs mer om samarbete kring demensfrågor här: Samarbete kring demensfrågor

Publicerad 2023-12-19