Samordning av vård och omsorg efter utskrivning i ett komplext sjukvårdssystem

FOU nu har tillsammans med Akademiskt primärvårdscentrum, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Tema åldrande samt Karolinska Institutet beviljats forskningsmedel från Forte för en studie om samordning av vård och omsorg efter utskrivning i ett komplext sjukvårdssystem – dagens situation och en möjlig väg framåt.

Forskningsprojektet har fyra faser. I fas ett görs en kartläggning kring återinläggning, hälsostatus samt huvudsakliga vård- och omsorgsaktiviteter. I den andra fasen letar vi efter nyckelutfall kopplat till samordnad vård och omsorg efter utskrivning samt faktorer som är associerade till återinskrivning. Data från 2019 kommer från journalsystemet TakeCare, VAL-data (datalager för uppföljning av vårdhändelser i Region Stockholm), registerdata från SCB samt Socialtjänstregistret.

I de två sista faserna använder vi kunskap från fas ett och två och arbetar tillsammans med verksamheter inom vård och omsorg kring utformning av en modell för samordning efter utskrivning. Den samskapade modellen för samordning efter utskrivning testas och följs upp.

Studien bygger vidare på tidigare forskningsprojekt om orsaker till återinläggning i slutenvården.

Läs mer här: Samordning av vård och omsorg efter utskrivning i ett komplext sjukvårdssystem

Publicerad 2021-11-01