Öppna jämförelser-sammanställning en del av FOU nu:s samverkan kring kvalitetsfrågor

Socialstyrelsens rapport "Öppna jämförelser 2020 – Vård och omsorg om äldre" redovisar hur landets kommuner och stadsdelar presterat på äldreområdet 2020, utifrån ett antal indikatorer. FOU nu sammanställer varje år resultaten för FOU nu:s ägarkommuner, både för denna rapport och för ett antal relaterade rapporter som släpps av Socialstyrelsen och SKR årligen inom ramen för Öppna jämförelser.

Socialstyrelsens rapport för 2020 väger samman resultat från flera undersökningar och datainsamlingar. I årets upplaga av undersökningen har flera av indikatorerna och bakgrundsmåtten förändrats jämfört med föregående år. Främst har ett antal breda indikatorer har delats upp i ett flertal nya.

Våra ägarkommuners resultat redovisas i mer detalj i vår sammanställning: Flink, Larsson, Lauritzen: Öppna jämförelser 2020 – Vård och omsorg om äldre: Sammanställning av resultat avseende Socialstyrelsens indikatorer för vård och omsorg om äldre inom FOU nu:s ägarkommuner [2021] (PDF)

Läs mer om vårt arbete med Öppna jämförelser och arbetets flöde över året här: Samarbete och systematik Öppna jämförelser

Publicerad 2021-06-21