LUSen-workshops lyfter betydelsen av ökad förståelse

FOU nu har genomfört två workshops om samverkan utifrån LUSen i början av december 2019.

Workshoparna, på Jakobsbergsgeriatriken och på Löwenströmska sjukhuset, hade god uppslutning och samlade representanter från kommuner, husläkarmottagningar, geriatrik och rehab.

Några av de aspekter som lyftes handlade om LUSen betydelse för en personcentrerad vård och hur det egentligen blir för den enskilde. Hur vi samverkar på bästa sätt med den enskilde i fokus, det ökande snabbatempot i relation till kvalitet lyftes också av gruppen. Aspekter av arbetsmiljö, press, ökade krav beskrevs. Hur det blir för personer med psykisk ohälsa och för personer med social problematik i hemmet var andra frågor som framkom. Betydelsen av samarbete och tålamod för att få arbetet att fungera och kunna möta anhörigas förväntningar lyftes. Värdet av att ses för en ökad förståelse för alla parters förutsättningar, behovet av att lita på varandra, respektera roller och ansvarsområden poängterades. Även styrkan i att höra att fler sitter med gemensamma problem lyftes.

En tillbakablick över höstens arbete låg också på agendan, såväl som en blick framåt på de centrala uppdateringar i den regionala överenskommelsen som börjar gälla 1 januari 2020. Avslutningsvis hölls också gruppdiskussioner inom respektive geografiskt område, rörande viktiga frågor och eventuellt behov av stöd.

Läs mer om FOU nu:s arbete med LUSen: Stöd vid införande av LUSen

Publicerad 2019-12-12

Senast ändrad 2020-09-23