Lärdomar från införande av systematisk färdighetsträning

FOU nu tillsammans med involverade aktörer har genomfört en tidig uppföljning av arbetet med satsningen Metodikum i Solna, från idé till invigning och den första tidens aktiviteter.

För att möta behovet av att kontinuerligt och på ett strukturerat sätt utveckla och säkra kompetens har Solna stad infört verksamheten Metodikum. Metodikum är lokaliserat i anslutning till ett vård- och omsorgsboende, inklusive dagverksamhet och hemtjänst, i staden. Resurssatt, organiserat och utrustat för att möjliggöra utbildningsaktiviteter och träning i syfte att stärka, förnya och kvalitetssäkra färdigheter och förmågor hos medarbetare inom vård och omsorg. Metodikum invigdes den 4 juni 2021.

Uppföljning

För att fånga lärdomar från införande av Metodikum har FOU nu tillsammans med involverade aktörer genomfört en tidig uppföljning av arbetet med satsningen, från idé till invigning och den första tidens aktiviteter. Uppföljningen har genomförts under hösten 2021 och våren 2022 och bygger på dokument från Solna stad som beskriver Metodikum och dess sammanhang samt intervjuer kring lärdomar som gjorts från införandet, vad som möjliggjort och försvårat arbetet, med representanter från förvaltnings- och projektledning, verksamhetschefer samt förtroendevald.

I uppföljningen presenteras dels Metodikums verksamhetslogik samt omständigheter/händelser som beskrivs som centrala under införandet.

Sammantaget visar uppföljningen bland annat att:

  • Idén om att integrera Metodikum som en del i ett större sammanhang med ett tydligt uppdrag möjliggjorde att Metodikum fick en tydligare position, större tyngd samt att man tidigt kunde arbeta i syfte att nå långsiktighet i satsningen.
  • Utgångspunkten i evidensbaserade implementeringsmetoder kring införandet gav utrymme till att börja utan att veta allt men samtidigt ha en plan för kontinuerlig uppföljning och anpassning under införandet.
  • Verksamhetschefens centrala roll tillsammans med fokus på hållbara funktioner och roller lyfts fram som viktiga då det möjliggjorde planering för att skapa förutsättningar för lärande och möjlighet att arbeta på nya sätt samt att medarbetare med särskilda funktioner/roller kunde understödja omsättningen av nya kunskapen i praktiken.
  • Partnerskapet som skapades genom hela införandeprocess mellan berörda parter visade sig bl.a. genom att alla berörda parter blev tidigt involverade, de tog tillsammans ägarskap och ansvar genom möjligheten att påverka innehåll och process från start.

Kontakt

Vil du veta mer om uppföljningen, kontakta Håkan Uvhagen hakan.uvhagen@regionstockholm.se

Publicerad 2022-06-22